Ashkim.ru
турецкое время: 04:46
Ashkim.ru
Ashkim.ru

УРОК 7

 

ПРОШЕДШЕЕ КАТЕГОРИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ

(belirli/görülen   geçmiş   zaman)

Прошедшее законченное (категорическое) время обозна­чает факты прошлого, т. е. действия, происходившие и законченные в прошлом (до момента речи). Прошедшее категорическое время чаще всего переводится на русский язык прошедшим временем совершенного вида («пришел», «взял», «прочитал» и пр. ), но нередко соответствует и про­шедшему времени несовершенного вида, может обозначать как однократные, так и многократные действия (типа «не­сколько раз приходил», « много раз читал»), как результа­тивные, так и нерезультативные действия (ср. «я вчера прочитал (или: дочитал) книгу» и «я (когда-то) читал эту книгу» или: «я взял книгу» и «я не брал книги»),

Основой прошедшего категорического времени — и фор­мой 3-го лица ед. числа — является присоединяемый к глагольной основе ударный аффикс -dı/-tı4.

ПРИМЕРЫ: al + dı = aldı — он взял, он брал

gör + dü = gördü —он увидел, он видел çık + tı = çıktı — он вышел, он выходил

(неоднократно или когда-то)

Спряжение формы прошедшего законченного времени осуществляется посредством личных аффиксов второй груп­пы (ikinci tipteki kişi eki).


Личные аффиксы второй группы

Личные аффиксы второй группы присоединяются к ос­новам некоторых времен и наклонений, оканчивающихся на гласный (например, -dı, -sa).

Аффикс 1-го лица единственного числа (-т) фонети­чески (но не по значению!) совпадает с аффиксом принад­лежности 1-го лица единственного числа для гласных ос­нов.

ПРИМЕРЫ: Ben aldım (al + dı + m). — Я взял (брал). Ben geldim (gel + di + m).

Я пришел (приходил).
Ben konuştum (konuş + tu + m).

- Я поговорил (разговаривал).

Аффикс 2-го лица единственного числа (-п) также фо­нетически совпадает с соответствующим аффиксом при­надлежности для гласных основ.

ПРИМЕРЫ: Sen aldın (al + dı + n). —Ты взял (брал). Sen götürdün (götür + dü + n).

— Ты отнес (относил). Sen koştun (koş + tu + n).

- Ты (по)бежал (бегал).

Аффикс 1-го лица множественного числа (-k). Показа­телем 1-го лица множественного числа является аффикс -k.

ПРИМЕРЫ: Biz aldık (al + dı + k). —Мы взяли (брали). Biz gittik (git + ti + k).

- Мы пошли (шли, ехали). Biz sorduk (sor + du + k).

— Мы спросили (спрашивали).

Аффикс 2-го лица множественного числа, как и аф­фиксы 1-го и 2-го лица единственного числа, фонетически совпадает с аффиксами принадлежности для гласных ос­нов: -nız (-niz, -nuz, -nüz). Этот аффикс ударный.


ПРИМЕРЫ: Siz aldınız (al + dı + nız).

- Вы взяли (брали). Siz öğrendiniz (öğren + di + niz).

- Вы изучили (изучала). Siz konuştunuz (konuş + tu + nuz).

- Вы (по)говорили.

В 3-м лице множественного числа к временной основе присоединяется аффикс множественного числа (если под­лежащее обозначает одушевленные предметы).

ПРИМЕРЫ: Onlar aldılar (al + dı + lar).

- Они взяли (брали). Ahbaplarım döndüler (dön + dü + ler).

—Мои приятели вернулись. но:

Sualler bitti (bit + ti).

— Вопросы кончились.

Образец спряжения глагола в утвердительной форме

 

1-е л. ед. ч. 2-е л. ед. ч. 3-е л. ед. ч.

Ben konuştum. Sen konuştun. O konuştu.

Я (по)говорил. Ты (по)говорил. Он (по) говорил.

1-е л. мн. ч. 2-е л. мн. ч. 3-е л. мн. ч.

Biz konuştuk. Siz konuştunuz. Onlar konuştular.

Мы (по)говорили. Вы (по)говорили. Они (по)говорили.

Вопросительная форма. Личные аффиксы второй груп­пы, состоящие в основном лишь из одного согласного (m, n, k), неотделимы от временной основы. Поэтому вопро­сительная частица присоединяется в этом случае к основе времени вместе с личным аффиксом.

ПРИМЕРЫ: aldım — aldım mı? (al + dı + m )

— я взял (брал)? сравните

alıyorum — alıyor muyum?(al + ıyor mu + yum)

— я беру?


Отрицательная форма. В образовании отрицательной формы прошедшего времени нет никаких особенностей, а вопросительно-отрицательная форма слагается из отри­цательной и вопросительной форм.

ПРИМЕРЫ: Ben görmedim (gör + те + dim). — Я не видел. Ben görmedim mı (gör + mе + dim + mi)?

- (Разве) я не видел?

Образец спряжения

(«Я брал(ли)?», «Я не брал», «Я не брал(ли)?»)

 

Ben aidim mı?

1-е л. ед. ч. Ben almadım.

Ben almadım mı?

Sen aldın mı?

2-е л. ед. ч.

Sen almadın.

Sen almadın mı?

0 aldı mı?

3-е л. ед. ч.

O almadı.

O almadı mı?

Bız aldık mı?

1-е л. мн. ч.

Biz almadık.

Biz almadık mı?

Sız aidiniz mı?

2-е л. мн. ч.

Sız almadınız.

Siz almadınız mı?

Onlar aldılar mı?

3-е л- мн. ч.

Onlar almadılar.

Onlar almadılar mı?

УПРАЖНЕНИЯ

1. Произведите морфологический анализ и переведите с турецкого языка на русский следующие предложения:

a)   1. Sorumu bir daha sordum. 2. Bu cümleyi çok iyi
okudunuz. 3. Bir gün kitap mağazasından Sabahattin Ali'nin
bir romanını aidim. 4. Saat sekizde döndük. 5. Herzaman
bu istirahat evinde dinlendi.

b)  1. Biz bunu yapmadık. 2. Kardeşiniz benimle birkaç defa
konuştu, fakat ben ona cevap vermedim. 3. Bu cümleyi


doğru okumadınız. 4. Babam daha dönmedi. 5. Bu kitabı bir yerde görmedim.

c)   1. Nereye gittiler? 2. Dün neyle uğraştın? 3. Kasımda
orada ne İş gördün? 4. Sinemadan saat kaçta döndünüz?
5. Ne zaman imtihan verdi?

d)   1. Bize tramvayla mı geldiniz? 2. İşe saat beşte mi
başladık? 3. Dün gece sen mi bize uğradın? 4. Bütün gün
mü çalıştı? 5. Öğretmenini iyi mi dinledin?

e)   l. Dün sinemaya gittiniz mı? 2. Oğlunuz dun akşam sokağa
çıktı mı? 3, Bugünkü «Ulus» gazetesini okudun mu? 4. Biz
o subayla konuştuk mu?

f)    1. Ne demek? Seninle bunu konuşmadık mı? 2. Dün bir
yere gitmediniz mi? 3. Ona hiç bir zaman mektup yazmadın
mı? 4. Ne istiyorsunuz? Sorunuza yanıt vermedim mi?
5. Görgülü değildir. Güç gelmedi mi ona? 6. Hanım efendi,
ne diyorsunuz? Kızınıza iyi bakmadık mı?

2.     На следующие вопросы дайте ответы (утвердительные или отрицательные):

1. Dün dersleriniz saat üçte mı bitti? 2. Bugün gazete aldın mı? 3. Bu sabah kardeşimle konuştunuz mu? 4. Perşembe günü mü sınav verdik? 5. Dün gece derse çalıştın mı? 6. Kasım ayını nerede geçirdiniz? Nerede oturdunuz? 7. Dün akşam bir yere gittiler mi?

3.    К следующим предложениям поставьте специальные вопросы и
вопросы общего типа:

Образец: Dun tiyatroya gittik.

1. Dün nereye gittiniz? 2. Dün ne yaptınız? 3. Tiyatroya ne zaman gittiniz? 4. Dün tiyatroya gittiniz mi? 5. Dün tiyatroya mı gittiniz?

6. Tiyatroya dün mü gittiniz?

1. Dün Türkçe ile uğraştım. 2. Dostunuzu jimnastik salonunda gördük. 3. Oğlum bu sene orta okulu bitirdi. 4. Saat yedide öğretmenimize uğradık. 5. Akşamları Türkçe'ye çalıştım.


4.    Следующие утвердительные предложения превратите в вопроси­
телно-отрицательные и переведите на русский язык:

1. Dün akşam derse çalıştık. 2. Türk grameri (Türkçe'nin grameri) Öğrencilere biraz güç geldi. 3. Kasım ayında Kharkov şehrine gittim. 4. Odada bir kimse gördünüz. 5. Genci sınav salonuna geçirdiler.

5.    Переделайте следующие предложения, заменив форму настояще­
го времени формой прошедшего времени, и переведите их на
русский язык:

1. Çocuğu nereye götürüyorsun? 2. Karanlıkta bir şey görmüyorum. 3. Bugün cam fabrikasını gidiyoruz. 4. Kime soruyorsunuz? 5. Ne yazıyorsun? Göster bana! 6. Türkçe'yi öğreniyor musunuz? 7. Geniş bir meydana çıkıyoruz. 8. Arkadaş, beni dinliyor musun? 9. Siz bunu bilmiyor musunuz? 10. O adamla bir evde mi oturuyorsunuz? Hayır, onunla beraber oturmuyorum (oturmıyorum).

6.    Переведите на турецкий язык следующие предложения:

1. Эту книгу он купил в одном книжном магазине. 2. В го­роде Павлодаре я жил и работал два года. 3. С товарищем моего сына мы проговорили несколько часов. 4. Сколько человек пришло на собрание? 5. Вы ошибаетесь, это не так. 6. Мы вышли на улицу Брестскую и пошли на площадь Ма­яковского. 7. Разве он еще не вернулся из школы? 8. Мой отец никогда не изучал турецкого языка. 9. Ты принес из моей комнаты мой портфель? !0. Разве в среду вы к нему не заходили?

ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ

Форма 2-го лица множественного числа повелитель­ного наклонения образуется путем присоединения к осно­ве глагола безударного аффикса -(y)ın(ız)4.

ПРИМЕРЫ: al + ın(ız) = âlın или âlınız

— берите, возьмите


(Первая форма — alın — называется «усеченной», но упот­ребляется гораздо чаще, чем «полная» форма. Обе формы используются при обращении как ко многим лицам, так и к одному лицу. )

git + in(iz) = gidin, gidiniz

- идите, уезжайте oku + у + un(uz) = okuyun, okuyunuz

— читайте; учитесь.

Отрицательная форма образуется по общему правилу. ПРИМЕРЫ: alma (al + ma) + yın(ız) = almayın, almayınız

— не берите götürme + yın(ız) = götürmeyin, götürmeyiniz

— не уводите.

УПРАЖНЕНИЯ

7. Приведенные ниже формы 2-го лица единственного числа пове­лительного наклонения преобразуйте в формы 2-го лица множе­ственного числа (полную и усеченную) и переведите их на рус­ский язык:

bak, gitme, öğren, otur, tekrarla, çıkma, dönme, dinle, konuşma, cevap ver.

8.    Переведите из русский язык следующие предложения:

1. Şu bayanı bitişik salona geçiriniz. 2. Pencere kapalı mı? Çabuk açın. 3. Yazmaya devam edin. 4. Yanılmamaya çalışınız! 5. Arasıra bize de uğrayın, hanım efendi. 6. Bununla uğraşmayın. (Bu) Kimseye lâzım değildir. 7. O küçüğe iyice bakın, çok hastadır. 8. İşinizi çabuk bitiriniz, vaktimiz az. 9. Tekrar etmeyin, cümle doğru değildir. 10. Benden ne istiyorsunuz? Arasıra biraz kendiniz de çalışınız (... çalışmağa başlayınız).

9.    Переведите на турецкий язык следующие глагольные формы:
пишите, смотрите, не бери, выходите, не бегайте, знай,
повторите, не уходи, не ошибайтесь, не делайте, дайте.


10.   Переведите на турецкий язык следующие предложения:

1. Не выходите из аудитории: профессор пришел. 2. Дайте, пожалуйста, вашу ручку. 3. Повторите это предложение. 4. Прочтите это предложение еще раз. 5. Больше этого не делайте. 6. Этим не занимайтесь, это нехорошо. 7. Уведите этого мальчика: здесь не школа. 8. Нихат, послушай, куда ты идешь? 9. Никуда не уходите, сударь: вас спрашивала какая-то госпожа. 10. Когда вы приехали в Измир? Отвечайте!

11. Придите во вторник, сейчас я очень занят (= у меня много
работы). 12. Начните вы, голубчик. 13. Посмотрите туда. Кто
это? 14. Продолжайте читать. 15. Откройте дверь. Я ваш ста­
рый приятель.

ПОСЛЕЛОГИ SONRA И ÖNCE (EVVEL)

Послелог sonra1 имеет два значения:

1.   Управляя именем в исходном падеже (-dan, -den),
послелог sonra выступает в значении «после (чего-то, кого-
то)».

ПРИМЕРЫ: dersten sonra—после урока

ondan sonra — после этого; затем; кроме того Bundan sonra filim başladı.

- После этого начался фильм.

2. Управляя именем, стоящим в нулевой падежной фор­
ме, послелог sonra имеет значение «через (какой-то проме­
жуток времени, либо какое-то пространство)». В этом слу­
чае послелогу sonra обычно предшествуют слова, обознача­
ющие какую-либо меру времени (saat— «час», gün -
«день», ау — «месяц» и т. п. ).

ПРИМЕРЫ: bir gün sonra — через день

allı ay sonra — через шесть месяцев, через полгода

1 О наречии sonra см. словарь.


İki hafta sonra kardeşim geldi.

- Через две недели приехал мой брат. Üç ev sonra sola dönün.

- Через три дома поверните налево.

Послелог sonra может управлять одновременно двумя име­нами, первое из которых стоит в исходном падеже, а второе (ближайшее к послелогу) — в основном падеже. Такая кон- струкция имеет значение «через (какой-то промежуток врс- мени) после (чего-то)».

ПРИМЕРЫ: dersten bir saat sonra — через час после урока Bundan iki hafta sonra kardeşim geldi.

— Через две недели после этого приехал

мой брат.

Послелоги önce и evvel по значению противоположны послелогу sonra:

1. Управляя именем в исходном падеже, они имеют зна-
чение «до (чего-то, кого-то)», «раньше (кого-то, чего-то)»,
«перед (чем-то)».

ПРИМЕРЫ: dersten Önce (evvel) — до урока

benden önce (evvel) —до меня, раньше меня Sınavdan evvel (Önce) çok çalıştık.

- Перед экзаменом мы много работали.

2. Управляя именем, стоящим в нулевой падежной форме,
послелоги önce и evvel имеют значение «... тому назад».

ПРИМЕРЫ: beş saat evvel (önce) — пять часов тому назад Bir ay önce (evvel) Moskova'ya bir arkada­şım geldi. — Месяц тому назад в Москву приехал

один мой товарищ.

Послелоги evvel и önce также могут управлять одновре­менно двумя именами (в исходном и основном падеже) в   конструкции со значением «за  (столько-то времени)   до (чего-то)».

ПРИМЕРЫ: dersten bir saat önce (evvel) — за час до урока


Bundan bir ay evvel (önce) bana kardeşim geldi.

- За месяц до этого ко мне приехал мой брат.

УПРАЖНЕНИЯ

11. Проанализируйте и переведите на русский язык следующие пред­ложения:

1. Ben senden sonra mı geldim? 2. Derslerden sonra toplantı
yaptık. 3. Babam geldi, sonra ben geldim. 4. Nihat, bir iki
saat sonra bana uğra. 5. Derslerden bir saat sonra toplantı
başladı. 6. Enstitümüzde güzel bir kulüp var, ondan sonra...
büyük bir kütüphane, ondan sonra... bir lokanta var. 7. Sen
önce buraya gel. Burası pek güzel. 8. Ben bu kitabı senden
evvel okudum. 9. Toplantımız iki saat önce başladı.
10. Pazardan iki gün önce o adama yanıtımı verdim.

11.      Evvela sen oku, sonra ben. 12. Kasımın 25-inden önce
bu işe başlamayınız.

12.    Раскройте скобки и в нужных случаях добавьте аффикс исходно­
го падежа; полученные предложения переведите на русский язык:

1. İki saat (sonra) her şey bitti. 2. O gece (sonra) onu bir
daha görmedim. 3. Dostum ben (önce) bunu öğrendi.
4. Orasını (= bunu, onu) bilmiyorum, saat üç (önce) oradan
çıktım. 5. Ben onu sekiz on yıl (önce) gördüm. 6. 1952 senesi
(sonra) Erzeruma gitmedim. 7. Bu gün tam üç ay (evvel) son
sınavımızı verdik. 8. Bu işi ayın 20-si (önce) bitirdik. 9. Kars
(sonra) ne kenti var? 10. İki sokak (sonra) sağa mı dönmek
gerek?

13.   Переведите на турецкий язык следующие предложения:

1. До четверга не зашел — теперь приходи через неделю.

2. Через час урок кончился, (и) учащиеся нашего курса
вышли из зала. 3. Что вы делали после полудня? 4. Полго­
да тому назад он вернулся в город Балыкесир. 5. Через час
после собрания мы с товарищем на моем автомобиле по­
ехали в парк культуры и отдыха. 6. После площади Эмине-


ню идет (gelmek) Галатский мост. 7. За два часа до полудня я зашел к его родителям. 8. До субботы никуда не ходите. 9. Читайте после него. 10. Покажите мне ваши рисунки через три дня после воскресенья. 11. За 10—15 дней до экзамена поговорите с нашими преподавателями. 12. Я сде- дал это раньше вас. 13. Через один дом мы увидели не- большую лавку.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАДЕЖНЫХ ФОРМ

Дательный падеж обозначает:

1. Цель действия (что особенно часто передается инфи-
нитивом в дательном падеже).

ПРИМЕР: Suya gitti. —Он пошел за водой (по воду).

2.    Эквивалент (какой-либо стоимости), цену (назначае­
мую за товар), или же, наоборот, оцениваемый товар, так
или иначе компенсируемую услугу.

ПРИМЕРЫ: (Bu mal) Kaça?

— За сколько? Почем? (этот товар) Kitabı kaça (kaç liraya) aldınız?

— За сколько (лир) вы купили эту книгу? Şu kitaba kaç lira verdiniz?

- Сколько лир вы отдали за эту книгу?

Исходный падеж употребляется:

1.   Для обозначения места, по которому, через которое про­
текает действие.

Koridordan geçtik. — Мы прошли по коридору.

2. Для обозначения части предмета, через посредство ко-
торой производится воздействие на весь предмет.

Çocuğu elinden tuttum. — Я схватил ребенка за руку.

3.   Для обозначения материала, из которого сделан предмет:
demirden kapı—дверь из железа.


4. В выделительном (партитивном) значении.

Üç subaydan biri kardeşimdir.

- Один из трех офицеров — мой брат. Ben de öğretmenlerdenim.

— Я тоже преподаватель (из преподавателей). Şu elmalardan alın. — Возьмите (из) этих яблок.

5.        Для передачи степени неравенства (см. урок 6).
О sizden çalışkandır. —Он старательнее вас.

6.      Для обозначения причины.

Meraktan yavaş yavaş koridora geçtim.

- От (из) любопытства я тихо прошел в коридор.

7. Для обозначения цены.

Tanesi   kaçtan (kaç liradan)? Почем штука?

СКЛОНЕНИЕ ИНФИНИТИВА И УСЕЧЕННОГО ИНФИНИТИВА

(kısa   masdar)

Как уже упоминалось, турецкий инфинитив склоняет­ся; он не имеет лишь формы родительного падежа. Но эту форму имеет так называемый усеченный инфинитив (фор­ма на -mak, -mek с отброшенным конечным согласным), в общем соответствующий русским глагольным именам типа «приход», «приезд», «чтение» и т. п.

ПРИМЕРЫ: gelme — приход, приезд (gelmeme — неприход), alma — взятие (almama — невзятие), okuma — чтение.

Образец склонения инфинитива и усеченного инфинитива

 

Падежи

Родит.

Дат.

Винит.

Местный

Исходный

almak                           almağa          almağı       almakta        almaktan alma        almanın       almaya          almayı       almada         almadan


Глаголы, сильно управляющие каким-то падежом име­ни, требуют того же падежа инфинитива или усеченного инфинитива. Так, глаголы başlamak (начинать), devam etmek (продолжать), çalışmak (стараться), gitmek (идти [с какой- то целью]), oturmak (сесть) и др. управляют дательным падежом инфинитива или усеченного инфинитива.

ПРИМЕРЫ: okumaya (или okumağa) çalışıyor

— он старается читать; okumaya başladı (devam etti)

- он начал (продолжал) читать; okumaya oturdu — он сел (чтобы) читать

(дательный   цели   действия)

УПРАЖНЕНИЯ

14.   Проанализируйте следующие предложения и переведите их на рус- 
ский язык:

1. Köprüden yaya gidin. 2. Öğrenciler öğretmenleriyle şundan bundan konuşuyorlar. 3. Beni ellerimden tutuyorlar. 4. Genç kızın bu yanıtından hiç bir şey anlamadı. 5. Ben onu yüzünden değil çantasından tamdım. 6. Bu yemekten hiç yeriliyorsunuz... 7. Pencereden kime bakıyorsunuz? 8. Biz bu yoldan gidiyoruz, sense diğer yoldan git. 9. Bu parayı şu mallara alın, 10. Okuma salonuna niye gidiyorsun? — Kitap okumaya gidiyorum. 11. İşe başladınız mı? — Evet, çalışmaya devam ediyoruz. 12. Dükkâna mal görmeye (görmiye) geldi. 13. Hastayı rahatsız etmemeğe çalışın. 14. Ya şu genç kim? — Birinci sınıf talebelerinden Petrov. 15. Neden şu elmadan (elmalardan) yemiyorsunuz?

15.   Переведите на турецкий язык следующие предложения:

1. Эти деньги возьмите за эти пять газет. 2. Почем эта элек­трическая лампочка? 3. Яблоки? Почем штука? 4. Посмот- рите в окно. Вон (один) мой товарищ Петров. 5. Я вас узнал по (вашему) голосу. 6. Зачем ты идешь в читальный


зал? — Иду готовить уроки. 7. Возьми ребенка за руку. В коридоре темно. 8. Старайтесь больше читать и говорить по-турецки. 9. Вчера я начал читать интересную книгу. 10. Этим коридором не ходите: дверь закрыта (заперта). Пройдите через зал. 11. Зачем она стоит перед дверью?-Из любопытства. Слушает. 12. Почему вы не пробуете (не кушаете) этих блюд?

СЛОВАРЬ


1.     öğrenmek — изучать; узнать

2.     tümce (cümle) — предложение,

фраза

3.     dün — вчера

4.     kez (defa, ker(r)e) раз
bu k. (defa) — на этот раз

5.     hafta — неделя

6.     pazar — 1) базар; 2) воскресенье

7.     pazartesi — понедельник

8.     salı — вторник

9.     çarşamba — среда

 

10.     perşembe — четверг

11.     cuma—пятница

12.     cumartesi суббота

13.     orta — 1) середина; 2) средний
ortada — вокруг, налицо

14.     olmak— 1) стать, превратить-

ся; 2) быть; 3) произойти

15. çabuk — быстрый; быстро
çabuk(ol) — быстро! живее!

16. göstermek—1) показывать;

2) оказывать yardım g. — оказать помощь

17.    öğle— полдень

18.      tekrar — повторение; повтор-

но tekrar etmek (tekrarlamak) -

повторить, повторять 19. anlamak — понимать; (с исх. п. ) разбираться, смыслить


 

20.       yanılmak — ошибаться

21.       yanlış— ошибочный; ошибка
у. anlamak — неверно понять

22.  sonra — затем, потом

23.  önce (evvelâ) — сначала

24.  tutmak — l) держать; схватить;

2) занимать (место)

25. merak(kı), (ilgi) 1) (с дат. п. )

любопытство; интерес; 2) беспокойство, тревога

m. etmek (с вин, п. ) интере­соваться; 2) беспокоиться;

m. li — любопытный, интересу­ющийся

ginç — интересный

26.       tane — штука

27.  lütfen — из любезности; будь-

те любезны, пожалуйста

28.        filân (falan) — 1) и тому подоб-

ное; 2) такой-то

29.        tam — 1) полный; 2) ровно,

точно

30. son — 1) конец; 2) последний

31.  yarım — половина, пол-
saat у. — половина первого
у. saat — полчаса

32. anlatmak—1) рассказывать;

2) дать понять 33. yemek—- 1) кушанье, блюдо;

2) есть, кушать


öğle y. -i — обед akşam y. -i ужин yemek yemek — поесть, по­обедать

34.        geçmek — l) пройти миновать;

2) (с вин. п ) обойти, обо­гнать; 3) (с исх, п. ) пройти (по чему); 4) (с дат. п. ) перейти, переехать: 5) (с вин. п. ); пе­рейти, пересечь sınıfı geçmekперейти в следующий класс

35.        yol — путь, дорога (также

перен. )

y. unda в порядке 36. hey, ey—1)эй!о! 2)ну а, ну и

37.  hatta — даже

38.  uyanmak— проснуться

39.  yatak — постель

у. а girmek — лечь в постель

40.      tıraş — 1) бритье; 2} болтовня
t etmek — брить; «заливать»
t. olmak— бриться

41.  yıkamak— мыть, стирать

42.  kahvaltı— завтрак, закуска

k. etmek — (позавтракать; за­кусить;

43. rahatsız— 1} нездоровый; 2} не-

удобный; 3) обеспокоенный; r. etmek — (п)обеспокоить

44. binmek — садиться (при езде)

45.     varmak — прибывать; доходить

46. politika — политика

47. elbette (elbet) — конечно

48. zil — звонок

49.        çalmak—1) звенеть, бить;

2) (с вин. п) играть (на чем­л. ); (по) звонить; 3) красть; 4) бить, стучать; 5} (вин, дат. ) ударять (что обо что)

50.        ilk — первый (по времени);
i. okul -— начальная школаı. önce — прежде всего

51.        hele— 1) особенно; 2) (а ну)-

ка; 3) наконец-то

52.        hemen — 1) тотчас; (или h. h. )

2) вот-вот; 3) почти

53. örneğin (meselâ) — например

54. selâm — приветствие, привет -
s. vermek— (с дат. п. ) здоро­
ваться; приветствовать

55. ayak — нога; ножка (чего-л )
а. а kalkmak встать

56. çevirmek— 1) повернуть, пе-

ревернуть; 2) перевести языка на язык) çeviri (tercüme) — перевод çevirmen (mütercim) пере­водчик (письменный) dilmaç (tercüman) перевод­чик (устный)

57. söz— İ) слово; 2) разговор; речь;
s. almak — взять слово;

s. ün kısası— короче говоря

58.        sıkı — 1) тесный (об одежде);

2)крепкий; строгий s. sıkı — строго; усиленно

59.     söylemek— говорить, сказать

60.       ödev (vazife) — задание; задача;

обязанность

61.        teneffüs — передышка; пере-

мена

62.  uyumak — 1) спать; 2) заснуть

63.       göz — глаз(а)

g. den geçirmek просмот­реть, осмотреть

64.        düzeltmek —-уладить; исправ-

лять; убирать (комнату)

65.        sakınmak (с исх. п. ) укло-

няться, остерегаться; избе­гать sakın — смотри(те)! осторожно!

66.        bulmak — 1) найти (где); 2) до-

стать (откуда); 3) находить.


считать

bir şeyi güzel b. — находить что-то красивым

67.    basit — несложный, простой

68.    tanımak— 1) знать (быть зна-

комым); 2) узнать; признать yakından t. — близко знать

69. yalan — неправда; ложь

у. söylemek— сказать неправ­ду

70.    delikanlı — молодой человек

71.    boy — рост; длина; размер
uzun b. lu — высокого роста
kısa b. lu — низкого роста


 

72.     saç — волос(ы)

73.     maalesef— к сожалению

74.     ciddi — серьезный (тж. перен. )

75. derece — 1) степень, ступень;

2) градус; son d. — в высшей степени

76. koyu — темный (о цвете); гу-

стой (не жидкий)

77. ha— 1)о!, да! (при встрече, вос-

поминании); 2) а ну-ка!; 3) (ну) вот!

78.     unutmak — забывать

79.     bildirmek— сообщить
bildiri — сообщение


Производные слова

1.     evli — женатый, замужняя

2.     nereli — откуда родом?

3.  buralı — здеыгаий

4.     oralı — тамошний, из тех мест

о. değil —он и не слушает, не обращает внимания

5.     kentli — горожанин

6.     yerli — местный

Устойчивые словосочетания, идиомы

1. iş görmek — работать, заниматься 2. bir daha— еще раз; (с отрицательной формой) больше не

3. (anlat) bakalım — А ну-ка (рассказывай)

4. Bugün ne (haftanın ne günü)? — Какой сегодня день недели?

5. her şeyden önce (= ilk önce) — прежде всего

6. orasını bilmiyorum = bunu bilmiyorum

7. affedersiniz! — Извините! Простите! 8. bir şey değil! — Пустяки! О чем речь!

Примечания:

l. Сочетания местоимения bu (или некоторых других слов) с имена­ми типа sabah, aksam, gün, hafta, ay, yıl (без аффикса местного падежа) обозначает какой-либо пункт во времени: bu hafta — на этой неделе, bu yıl — в этом году, bu akşam — сегодня вечером (аналогич-


но: pazartesi (günü) — в понедельник, salıgünü — во вторник и т, д.; но: kasım ayında — в ноябре; bir günde (или: bir gün içinde) — в течение (одного) дня и т. п. ).

2.    Различие между глаголами demek «сказать» и söylemek «ска
зать», «говорить» состоит в том, что глагол demek употребляется глав-
ным образом в конструкциях прямой речи (İsmet: Ben gidiyorum, dedi
unu ismet dedi: Ben gidiyorum. — Исмет сказал: «Я ухожу». ), а глагол
söylemek используется в конструкциях косвенной речи и в некоторых
других случаях («скажите, кто вы», «он сказал несколько слов по этому
вопросу», «я тоже это говорю = ben de bunu söylüyorum).

3.    Конструкции, в которых глагол bulmak выступает в значении «на-
ходить» = «считать (каким-либо)», строятся таким образом, что прила-
гательное всегда непосредственно предшествует глаголу, а имя в вини-
тельном (оформленном) падеже отстоит дальше от нею, например: «Я
считаю это правильным» (или «Я нахожу, что это правильно») — Ben 
bunu doğru buluyorum; «Как вы находите город?», «Не считаю, что он
красив» — Kenti    nasıl    buluyorsunuz    (buldunuz)? — Güzel  
bulmuyorum (bulmadım).

4.    Глаголы типа «спрашивать» (sormak), «знать» (bilmek), «расска­
зывать» (anlatmak), «говорить» (söylemek), «сообщить» (bildirmek) уп­
равляют либо одним дополнением — прямым («он сообщил (спросил,
знал... ) это») или вводимым предлогом «о(б)» («он сообщил (спро­
сил, знал... ) об    этом »), либо двумя дополнениями («он что-то 
сообщил (спросил, знал... ) об    этом »). По-турецки в первом слу-
чае используется прямое дополнение (о bunu bildirdi (sordu, bildi... ));
во втором случае дополнению, вводимому предлогом «о(б)», по-турец­
ки соответствует дополнение с последующим служебным именем üst
или üzer (или со служебными именами hakkında, hususunda, с пос-
лелогами için, dair и т. п., которые будут введены в последующих уро­
ках), а русскому прямому дополнению («что-то») соответствует анало-
гичное дополнение в турецком предложении: о bunun üstüne bir şey
bildirdi.

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ АФФИКСЫ

Аффикс -h во втором значении (о первом см. урок 5) обра­зует имена, обозначающие лицо, стоящее в определенном  отношении к тому, что выражено исходным словом (осно- вой).


ПРИМЕРЫ: okullu (okul + lu), mektepli (mektep + li)

— учащийся, школьник kentli (kent + li), şehirli (şehir + li)

— горожанин Nerelisiniz? Buralı mısınız?

- Вы откуда родом? (Вы) Здешний? Kiyev'liyim. — Я киевлянин yerli insanlar — местные люди

Аффикс -leyin, не подчиняющийся закону гармонии глас­ных, используется для образования нескольких наречий.

ПРИМЕРЫ: akşam (вечер)+ leyin = akşamleyin — вечером, sabahleyin —утром, geceleyin — поздно вечером, ночью.

Частица (edat) ise. Эта противительная частица (со зна­чением «же»), присоединяемая к подлежащему второй части предложения, ныне превращается в безударный двухвариантный аффикс: (y)se, (y)sa.

ПРИМЕР: О bir memurdur, bense (ben ise) işçiyim

(ameleyim). — Он служащий, я же рабочий.

Оборот ne..., ne... Этот оборот в сочетании с предика­тивным именем var или глаголом в утвердительной (из­редка — отрицательной) форме имеет значение «ни..., ни... » («не..., не... »).

ПРИМЕРЫ: Ne anası var, ne (ne de) babası.

— У него нет ни матери, ни отца. Ne okuyor ne de bir şey yapıyor.

- Он и не читает, и ничего не делает.

УПРАЖНЕНИЯ

16. Переведите на русский язык следующие словосочетания: Orhan isimli (adlı) adam, yirmi yedi numaralı dersane, bir Ankaralı, siyah (kara) saçlı kız, üç mektepli, on beş katlı yapı, çok yaşlı biri. görgülü bir işçi, istanbullu değildir.


17.   Переведите на турецкий язык следующие словосочетания и пред-
ложения:

I. Семиэтажное здание. 2. Женщина с портфелем. 3. Стол
на трех ножках. 4. Он москвич; я же харьковчанин. 5. Ав-
тобус номер сорок шесть. 6. Голубоглазая девушка. 7. Ты
школьник? 8. Я не знаю человека по имени Ахмед. 9. Мы и
не горожане, и не крестьяне. 10. Зал с высоким потолком.

11.       Человек среднего возраста. 12. Опытный преподаватель.
13. Вечером я не пошел ни в театр, ни в кино. 14. Что ты
делал утром? 15. Посмотри на этого человека с ребенком.
16. Он ничего не сказал ни нам, ни вам. 17. Местные люди
сообщили ему об этом. 18. Дама с собачкой.

18.   (На закрепление ключевых слов 7-го урока):

(до № 20)

l. Bu işi öğrenmek kolay değil. 2. Bunu ne zaman öğrendin? 3. Kaç kez geldim, hep evde yok. 4. Ortada kimse yok. 5. Bir orta okula mı devam ediyor? 6. Ne duruyorsun? Çabuk ol! Şu çocuklu kadına yardım göster. 7. Türkçe'nin gramerini tekrarlıyorum. 8. Bu dairede ne iş görüyor? 9. Bunu bir daha yapma. 10. Tekrar ediyorum, yanılıyorsunuz. 11. Ne ben bundan anlıyorum, ne de o anlıyor. 12. Sen de bunu anlamaya çalış. 13. Посреди комнаты стоит стол. 14. Покажите этот город на карте. 15. На этот раз и он не пришел. 16. Что случилось? Кто тут (налицо)? 17. Придите во вторник еще раз.

(до №36)

1. Tutun onu! 2. Oğlumu elinden tutuyorum. 3. Şu kitap dolabı çok yer tutuyor. 4. Bak, burada bir yalnış var. 5. Beni yanlış anladı. 6. Futbola merakım (İlgim) yok. 7. Futbol meraklısı değilim. 8. Bu işi çok merak ettim. 9. İşimizi hiç merak etme: yolundadır. 10. Bu işi lütfen yaptı. 11. Lütfen siz de bize bir şey anlatın. 12. Ona kalem falan gerek. 13. Anlattım: filân daireye gittik, filân adam gördük. 14. İşimizin sonu geliyor, 15. Son günlerde onu görmedim. 16. Bunu tam bilmiyorum,


17. Tam saat onda geldi. 18. Yarım saat çalıştık. 19. Dün akşam yemeği yemedik. 20. Öğle yemeğimi yedim, sonra... 21. Şimdi de dersimize geçiyoruz. 22. Burada caddeyi geçme. 23. İşte Kasım ayı da geçti, gitti. 24. Yeni eve mi geçtiniz? 25. Saat yediyi geçiyor. 26. Sokaktan geçtim, sizi görmedim. 27. Arkadaşım beni geçti. 28. Çocuk bu yıl da sınıfı geçmedi. 29. Ablası fena yoldan gidiyor.

1. А теперь я перехожу к вашему вопросу. 2. Они переезжа­ют в новый дом. 3. Мы прошли по большой улице. 4. Мы прошли (миновали) большую улицу. 5.... в такой-то год, таких-то лет... 6. Собрание закончилось ровно в половине первого. 7. Обо мне не беспокойтесь. 8. Этот ребенок со­всем не любознателен. 9. Держите этого парня! 10. Одно яблоко съешьте, а одно (одну штуку) дайте мне. 11. Надо идти другим путем. 12. Его дела не в порядке.

(до №56)

1. Kahvaltı etmedi, hatta tıraş olmadı. 2. Rahatsız bir sandalye. 3. Şu otobüse binmeyin. 4. Hele bak, ne diyor. 5. Hele hele, anlat, daha ne oldu? 6. Adama selâm verdim, selâmımı almadı. 7. Bu sabah okula ilk geldim. 8. Salonda hemen hemen kimse yok. 9. Hemen ayağa kalktık. 10. Evin kapısını çaldık. 11. Senin saatini mi çaldılar? 12. Saat daha çalmadı mı? 13. Bana arkasını çevirdi. 14. Bu yazıyı hangi çevirmen (mütercim) Rusça'ya çevirdi? 15. Tercümanımız (dilmacımız) nerede? 16. Hemen hemen iki yıl oldu. 17. Her şeyden Önce şu gazeteleri gözden geçirmek gerek. 18. Ey, o ne yaptı? 19. Anlat bakalım, sonra ne oldu? 1. В котором часу вы легли в постель? 2. А он все заливает (болтает)! 3. Сегодня он немного нездоров. 4. Постучите в дверь. 5. У Ахмеда украли портфель. 6 Этот перевод не очень хорош. 7. В каком часу звонил звонок? 8. Наконец-то он пришел. 9. Ну-ка, ну-ка, работай. 10. Немедленно отве­чайте. 11. Я его почти не видел. 12. Никто не пришел, даже староста группы. 13. Ударил рукой о стену.


1.         Siz bana her şeyi söylemediniz. 2. Ne ciddi adam! 3. Bu
söz ciddi mi? 4, Yalan söylüyor. 5. Yalanım yok! 6. Bu adamı
yakından tanıyorum. 7. Beni tanımadınız mı? 8. Affedersiniz,
rahatsız ettim. 9. Odamı düzelttim. 10. İşlerini düzeltti.

11.     çantanı nerede buldun?—Odamda buldum. 12. Şu
tabloyu güzel mi buluyorsunuz? — Son derece güzel
buluyorum. 13. Bu saati nereden buldun? —Bir dükkândan
aldım. 14. Ha, ben de bunu söylüyorum. 15. Gözleri koyu
mavi renkte. 16. Bugün ev ödevin (ders vazifen) yok mu?
17. Arkadaşınızı da beraber getirmeyi unutmayın. 18. Sakın,
yalan söyleme, ha. 19. Toplantıda sana söz verdiler mi?
20. Burada disiplin pek sıkı. 21. Sıkı sıkı çalışmak gerek.
22. Sıkı dost. 23. Bunu sana kim bildirdi? 24. Bana bu iş
üstüne bir şey söylemediler.

1. Я тоже хочу сказать несколько слов. 2. Вы это мне гово­рите? 3. Я не нахожу, что ваш отец очень стар. 4. Смотри­те, не забудьте ее имя, 5, Прочтите танец этой статьи. 6. Ко­роче говоря, они крепко поработали. 7. К сожалению, ком­ната несколько неудобная. 8. Этого я не знаю. 9. Избегайте говорить неправду. 10. Молодой человек высокого роста? Не знаю. И. Его задача не проста, в высшей степени серь­езна. 12. Ну вот, он заснул! 13. Сообщи об этом его отцу.

İŞ   GÜNÜMÜ   NASIL   GEÇİRDİM?

Hey arkadaş, neden derse çalışmıyorsun? — Bugün pazartesi mi? — Hayır, değildir. — Salı mı, çarşamba mı? -Hayır, ne salı, ne çarşamba, ne de hattâ perşembe.

Ya ne? — Cumartesi. — İşte cumartesi akşamı boş vaktimiz çok. Dinlenmek istiyorum.

— Öyleyse, anlat bakalım, dün ne yaptın? — Çok meraklı çocuksun sen. Ama peki...

Her yılda 52 hafta var. Her hafta yedi gündür. Bunların altısı iş günleri. Böyle günlerde yataktan erken kalkıyoruz. İşte  dün sabah da, cuma günü saat yedide uyandım, yataktan kalktım.


İlk önce ellerimi, yüzümü yıkadım tıraş oldum. «Ses» gazetesini şöyle gözden geçirdim, sonra kahvaltı ettim. Jimnastik yapmadın mı? Hayır, şimdi ben biraz rahatsızım, jimnastik yapmıyorum. Peki, kahvaltı ettin de ne yaptın? Kahvaltıdan sonra tabiî okula gittim. Otobüsle mi? Evvelâ 22 numaralı otobüse bindim, sonra metroyla gittim, okula vardım. Metroda bir arkadaşımı gördüm, okula beraber gittik. Yolda konuştunuz mu? Elbette konuştuk. Ne konuştunuz? Politika filân konuştuk. Peki, devam et, sonra ne oldu? Bir şey olmadı. Fakültemize geldik, tam saat dokuzda zil çaldı, dersimiz başladı. Her gün altı dersimiz var. İşte dün de altı saat çalıştık. Sen Türkçe öğreniyorsun, değil mi? Evet. Türk dili güç mü yoksa kolay mı? Önce bana pek güç geldi, hele grameri... Sizde Türkçe dersleri ne günleri var? Hemen hemen her gün. Derslerinizde ne yapıyorsunuz? Meselâ dün öğretmenimiz dersaneye girdi, biz hemen ayağa kalktık, öğretmenimize selâm verdik. Sonra beraber çalışmağa başladık. Okuduk, yazdık. Birkaç tümceyi Rusça'dan Türkçe'ye çevirdik. Biraz da konuştuk. İşte böyle iki saat geçti. Teneffüsten sonra tarih dersi başladı, sonra da spor dersi... Sözün kısası altı saat iyiden iyiye (sıkı sıkı) çalıştık. Derslerden sonra doğal lokantaya (yemekhaneye) gittik, öğle yemeği yedik. Son dersten bir saat sonra iki numaralı salona gittik, bir toplantı yaptık. O toplantıda sen söz aldın mı? Hayır, bu defa grupbaşımız söz söyledi, ben konuşmadım. Eve saat kaçta döndün? Eve saat altıda döndüm. Akşamleyin ne yaptın? Bir iki saat dinlendim, babama mektup yazdım. Baban Moskovalı değil mi? Moskova'lıdır, fakat şimdi ortada değildir, bir ödevle Tver kentine gitti. Ey, sonra? Sonra ders vazifelerimi (ödevimi) yaptım. İlginç bir roman okumaya başladım. Ancak saat yarımda yatağa girdim, uyudum. İşte günüm böyle geçti.

ДИАЛОГИ DERSTE

— Gün aydın. Herkes (yerli) yerinde mi? Âlâ. Siz lütfen kara tahtaya gelin de şu tümceyi Rusça'ya çevirin: «Çocuklu


kadın: «Şu yardımınıza çok teşekkür ederim» dedi». Siz de defterlerinize yazın. (Öğrenciler çevirmeğe başlıyorlar)

—   (Öğrencilerden biri) Öğretmenim, ben bitirdim.

—   Cümleyi bir daha gözden geçirin. Yalnış filân yok mu?
Gözden geçirdiniz mi? Öyleyse bana gösterin çevirinizi. /
biraz sonra/ Hey iki ahbap çavuş! Konuşmak yok, çalışın.
Söylüyorum, ikisi de oralı değil. Aslanım, siz bize söyleyin
bakalım, arkadaşın çevirisini doğru mu buluyorsunuz?

 

-    Doğru buluyorum, öğretmenim. Ben de böyle tercüme
ettim.

-    Evet, böyle çeviri fena değil. Fakat bir yalnış da var. Pek
ciddi değil ama, gene de düzeltmek gerek.

 

—   Yanlış cümlenin neresindedir? «Çocuklu» sözünde mi
(sözcüğünde, kelimesinde mi)?

—   Evet, işte burada. (Anlatıyor) Anladınız mı şimdi, küçük
bey (delikanlı)? Sakın, bu yanlışı bundan böyle yapmayın.
Bir yanlışı tekrarlamaktan (tekrar yapmaktan) her zaman
sakınmak gerek. Şimdi de yerinize oturunuz. Bay
Sarımsakov, söyleyin bize, perşembe günü, yani son
dersimizde ne yaptık?

—   Son defa «İş günümü nasıl geçirdim?» adlı yazıyı okuduk,
çevirdik.

—   Bu yazıyı okumak, çevirmek size güç gelmedi mi?

—   Hayır, bana güç gelmedi. «Dün günümü nasıl geçirdim?»
yazısını kolay kolay Rusça'ya çevirdim. Çok basit bir metin
(yazı).

—   Pek İyi. Şimdi de Türkçe anlatın bakalım: dün gününüzü
nasıl geçirdiniz?

KÜÇÜK   KONUŞMA

—   Hey beyim! Durun bakalım. Affedersiniz, siz Rüştü Bey
değil misiniz? Ben onunla konuşmak istiyorum da...

—   Hayır efendim, ben o değilim. Fakat Rüştü Beyi yakından
tanıyorum. Maalesef şimdi burada yoktur, demin gitti.


Yarım saat önce...

—   Acaba nereye gitti?

—   İşte orasını bilmiyorum. Bir şey söylemedi. Ben de merak
ediyorum.

—   Beyefendim, lütfen söyleyin, şu Rüştü Bey nasıl bir
adamdır?

-— Son derece çalışkan, ciddi bir adam. Sonra da çok doğru, yalan nedir, bilmiyor...

- Yok yok... Ben onu sormuyorum, beni yanlış anladınız. Yani... şey genç mi ihtiyar mı filân? Onu bildirin bana.

—   Rüştü Bey 25 yaşında bir delikanlı... Şöyle orta boylu,
sarı saçlı bir genç... Ha unuttum! Gözleri mavi, hem de
açık değil, koyu mavi.

—   Bildirinize teşekkür ederim. Affedersiniz, rahatsız ettim.

—   Bir şey değil, efendim. Allaha ısmarladık!

—   Güle güle beyim!

УПРАЖНЕНИЯ

19. Переведите на русский язык следующие предложения:

1. Bununla ne demek istiyorsunuz? 2. O adamla hangi dilde konuştunuz? 3. Her şeyden evvel anama babama uğradım. 4. Bu İşle hemen hemen iki saat uğraştık. 5. Şu tahtanın boyu hemen üç metredir. 6. Uzun boylu bir adamdır; uzaktan tanıdım. 7. Sakın, dostunuza bunu söylemeyin. 8. Hastayı nasıl buldunuz, bay doktor? Pek fena buldum. 9. Bu masanın ayağı yarım metre mi? 10. Ben kardeşinizi yakından tanıyorum; lütfen ona selâm söyleyiniz. 11. Vaktimiz yok, sizin sualinizi geçiyorum. 12. Dün sabah saat yedide uyandım, yatağımı odamı düzelttim, sonra çalışmaya oturdum. 13. Lütfen alınız, tanı yirmi ruble. 14. Sözün kısası o sizin delikanlıyı hiç tanımıyorum. 15. Bugün hava nasıldır? Kaç derece sıcak var? 16. Dersten yarım saat


önce kiminle konuştunuz? Dersten önce sınıfımızın şefıyle konuştum. 17. Burası ilk okul mu orta okul mu? 18. Troleybüse bindik, tanı saat onda sinemaya vardık. 19. Saat on biri geçiyor, hemen yatağa gır. 20. Sakın, bize mektup yazmayı unutmayın.

21.      Bu boyda adama burada çalışmak doğal güç geldi.

22, Bursa'lı değil misiniz? 23. Oğlunuz okula girdi mi? Okula
girdi fakat sınıfı geçmedi. 24. Bak bak, ortada kimse yok.
25. Son günler ben hiç bir yere çıkmadım. 26. Kahvaltı etmek
mi istiyorsun? Neden ellerini yüzünü yıkamadın? 27. Ödeviniz
pek güçtür, sıkı sıkı çalışınız. 28. Söyleyiniz bakalım, benden
önce odaya kim girdi? 29. «Romanın devamını okudunuz mu?»
dedi. —«Bu romanın devamı da yok, sonu da yok», dedim.
30. Zil çalmadı, işinize devam ediniz. 31. Size bildirmek
istiyorum, çok İlginç (enteresan) şey.

20. Переведите на турецкий язык следующий отрывок.

Сегодня я проснулся очень поздно. Я помыл руки, лицо, позавтракал и вышел из дома. — А (свою) постель ты при­брал? — Конечно, прибрал. — Куда ты поехал? — Разуме­ется, я направился в институт. — На чем ты поехал? — Я живу очень близко от нашего института, я пошел пешком: перешел Миусскую площадь и ровно в девять часов дошел до института. Наше здание девятиэтажное, аудитории на пятом этаже. Я поднялся на пятый этаж. Как раз в это время прозвонил звонок. Я прошел по коридору и вошел в свою аудиторию. После меня в аудиторию вошел наш пре­подаватель. — Что ты изучаешь? — Я учусь на факультете теоретической лингвистики Гуманитарного университе- та. — Сколько часов длились вчера ваши уроки? — Наши уроки продолжались шесть часов. Мы основательно пора­ботали, и после уроков мои товарищи пошли в столовую обедать, а я пошел домой. Через час я вернулся в институт, и мы провели собрание. — Какое собрание? — Курсовое собрание. - - Ты выступал на этом собрании? — Нет, я не произнес ни слова. — Когда ты пришел домой? — Два часа тому назад. — А сейчас куда идешь? — К одному своемуприятелю. — Ну ладно, передай (скажи) от меня привет своей матери.

21.   Şu cümleleri Rusça'dan Türkçe'ye tercüme ediniz:

1. Мой письменный стол стоит посредине (в середине) ком­наты. 2. Его друг-—молодой человек среднего роста, с длинными волосами. 3. Смотрите, не ошибитесь: он рабо­тает не в институте, а в начальной школе. 4. Прежде всего скажи, как ты меня нашел? 5. Откуда ты достал этот ро­ман?— Я взял его в нашей библиотеке. 6. Как вы его уз­нали? — Я его очень хорошо знаю. 7. Я не нахожу (не на­шел), что этот проспект очень красив. 8. Преподаватель ска­зал: «Исправьте (свою) ошибку». 9. Они прибыли в поло­вине первого, после полудня. 10. К сожалению, я сначала не понял его слов. 11. Я ему никакого письма (=письма и прочего) не писал. 12. В высшей степени серьезный моло­дой человек! Интересно, чем он занимается?

22.   Şu cümleleri ağızdan (устно) Türkçe'ye tercüme ediniz:

î. Этого я не знаю. 2. Он опытный учитель. 3. Мы изучаем турецкий язык. 4. Повторите это предложение. 5. Просмот­ри сегодняшнюю газету. 6. Спросите у него. 7. Чем вы заня­ты? 8. Раньше меня ничего не говори. 9. Ему 44 года. 10. А вам сколько лет? 11. Мы вышли на площадь Таксим. 12. Я легко перевел эту статью. 13. Исправьте свою ошибку. 14. Вхо­дите после этого юноши. 15. Вы заходили в книжный мага­зин? 16. Улицы этого города очень тесные. 17. Я говорил это несколько раз. 18. Не ври. 19. Прошло две недели. 20. Я задал ему несколько вопросов. 2). Я тотчас вышел. 22. Где ты это раздобыл? 23. Вокруг никого нет. 24. Собрание про­должалось ровно два часа. 25. Мы постучали в дверь. 26. Весь день мы упорно работали. 27. Я забыл зайти к вам. 28. Этот роман имеет продолжение. 29. Смотрите не забудь­те. 30. Вы уладили свои дела? 31. Он встал и ушел. 32. Вы с кем здороваетесь? 33. Я не хочу с ним разговаривать. 34. Что вы изучаете? 35. Вы говорите по-турецки? 36. Он сказал: «От­вечайте». 37. На этот раз мы никого не обеспокоили.

Ashkim.ru