Ashkim.ru
турецкое время: 05:03
Ashkim.ru
Ashkim.ru

УРОК 8

 

АФФИКС СКАЗУЕМОСТИ

ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ

(i-eyleminin   belirli   geçmiş   zamanı)

Недостаточный глагол i(mek)1 «быть», употребляемый только как вспомогательный (т. е. лишь в сочетании с имен­ной частью сказуемого), имеет форму прошедшего време­ни: idim (i-di-m), idin, idi, idik, idiniz, idiler. Форма idi (и другие) имеет имперфектное значение, т. е. обозначает ка­кое-то к определенному моменту или в описываемый пе­риод прошлого еще не завершенное состояние (состояние-процесс), например: «он (в тот момент) был серьезен».

ПРИМЕРЫ Ben (o zaman) memur ıdım1

- Я (в то время) был служащим. Siz genç idiniz. — Вы были молоды (тогда). Yüzüne baktım. Ciddi idi

— Я глянул ему в лицо. Он был серьезен.

В современном языке энклитика idi превращается в без­ударный аффикс (аффикс сказуемости прошедшего време­ни), имеющий 12 фонетических вариантов: -(у) di4 /-ti4.

ПРИМЕРЫ: camdı, demirdi, okuldu, gündü, kattı, işti

после согласных основ;
odaydı, aileydi, tabloydu, köprüydü
__ ________ __                                  — после гласных основ.

1 Глагол i(mek) безударен Главное ударение всегда падает на именную часть сказуемого.


Образцы спряжения

(«я был солдатом /взрослым/ его другом»)

 

1 л ед ч

Ben

erdim

büyüktüm

dostuydum

2 л ед ч

Sen

erdin

büyüktün

dostuydun

3 л  ед ч

0

erdi

büyüktü

dostuydu

1 л  ми ч

Biz

erdik

büyüktük

dostuyduk

2 л ми ч

Siz

erdiniz

büyüktünüz

dostuydunuz

З л  мн ч

Onlar

erdiler

büyüklüler

dostuydular

ПРИМЕРЫ: Ben memurdum. —Я (в то время) был служащим. Siz gençtiniz. —Вы были молоды (тогда). Biz odanızdaydık.

- Мы (в тот момент) были в вашей комнате.

Отрицательная (отрицательно-утвердительная) форма именного сказуемого в прошедшем времени обра­зуется путем присоединения к именной части сказуемого отрицательного слова değil, за которым следует аффикс ска­зуемости прошедшего времени:

ПРИМЕРЫ: Ben memur değildim (или değil idim).

- Я (в то время) не был служащим. (Ср. в настоящем времени. Ben memur değilim). Sız evimde değildiniz.

- Вы не были в моем (были не в моем) доме.

Вопросительная (положительно-вопросительная) форма образуется путем присоединения к именной части сказуемого вопросительной частицы и аффикса сказуемос­ти прошедшего времени. ПРИМЕРЫ. Ben memur muydum (или: mu idim)?

- Я (тогда) был служащим? Siz evimde miydiniz (mi idiniz)?

- Вы (разве) были в моем доме?

Отрицательно-вопросительная форма именного ска­зуемого в прошедшем времени представляет собою сочета­ние отрицательной и вопросительной форм.


ПРИМЕРЫ Ben (o zaman) memur değil miydim (değil mi idim)? — (Разве) я (тогда) не был служащим?

(Ср. в настоящем времени: memur değil miyim?) Siz evimde değil miydiniz?

- (Разве) вы были не в моем доме?

Образец спряжения

{«я не был /был?, не был?/ его другом»)

 

Ben

dostu değildim

dostu muydum?

dostu değil miydim?

Sen

dostu değildin

dostu muydun?

dostu değil miydin?

O

dostu değildi

dostu muydu?

dostu değil miydi?

Biz

dostu değildik

dostu muyduk?

dostu değil! miydik?

Siz

dostu değildiniz

dostu muydunuz?

dostu değil miydiniz?

Onlar

dostu değildiler

dostu muydular?

dostu değil miydiler?

Если какое-то состояние обозначается не как незавер­шенный (для своего времени ) процесс, а фиксируется лишь как определенный факт прошлого, то в качестве вспомога­тельного глагола выступает глагол olmak.

ПРИМЕРЫ: Hepimiz çocuk olduk, (или; Herkes çocuk oldu).

-  Все мы были детьми (или: Каждый

был ребенком). Mektepli oldum, asker oldum, amele oldum.

- Я был школьником, был военным, был рабочим (все это в разные периоды прошлого). Hiç ciddi oldunuz mu?

-  Вы (когда-нибудь) были серьезным?

Глагол olmak имеет также значение «становиться».

Asker idi, sonra amele oldu. - Он (до этого) был военным, затем стал рабочим.

Когда глагол «быть» в форме прошедшего времени не является вспомогательным (ср. «Я там был; мед, пиво пил... »), он передается по-турецки глаголами bulunmak, gitmek, olmak или предикативным именем var в сочетании с idi (vardı).


ПРИМЕРЫ  Ben de orada bulundum (... oraya gittim).

- Я тоже там   был. Dün tiyatroya gitmedim.

- Я вчера  не был в театре. Orada birkaç masa vardı.

- Там было (имелось) несколько столов. Bu odada sandalye yoktu.

- В этой комнате не было стульев. Hiç bir zaman kardeşi olmadı.

- У «его никогда не было братьев (а также: Он никогда не был его братом).

УПРАЖНЕНИЯ

1. Проанализируйте и переведите на русский язык следующие пред­ложения:

1. Ben o zaman çok gençtim. 2. Saat dokuzda neredeydiniz?
Şehir tiyatrosundaydık. 3. Vaktiyle çok güzel idi. 4. Amele
misiniz? — Hayır, ben hiç bir zaman amele olmadım. — Peki,
neciydiniz? — Askerdim. 5. Odaya girdim. Herkes ayaktaydı.
6. 1976 senesinde Ankara'da mıydınız? 7. Arkadaşlarınız kasım
ayında burada değil miydiler? 8. Siz hiç asker oldunuz mu? -
Asker de oldum, amele de oldum, şimdi de işte memurum.
9. Beş altı yıl önce küçük bir kızdı, şimdi de bak, güzel bir
genç kadın oldu. 10. Çocuğunuz var mı? — Bir çocuğum vardı,
fakat artık yoktur, üç ay evvel öldü. 11. Ben o zaman orta
yaşlı bir adamdım, oğlum da yirmi yaşlarında bir delikanlı...

12. Vaktiyle bu bina yüksek değildi, sonra iki kat daha yaptılar.

13.    İki oğlu vardı. Bu sene bir de kızı oldu. 14. Biraz param
oldu. Şu mağazadan birkaç güzel tablo almak istiyorum.
15. Toplantıdan bir saat sonra neredeydin?

2.     Замените полную форму аффикса сказуемости прошедшего вре­
мени краткой формой и переведите следующие предложения:

1. Ben sizden pek memnun idim. 2. Vaktiyle köylü mü idiniz? 3. Bu, yüksek bir bina idi. 4. Saat beşte toplantıda idiler. 5. Baban iyi bir çocuk idi. 6. Anamın babamın yedi çocuğu var


idi. 7. Şu yazıyı çevirmek senin ödevin değil mi idi? 8. Saat onda yatakta mı idiniz? 9. Dün rahatsız değil mi idi? 10. Saat on birden sonra yolda değil mi İdin? 11. Sen o zamanlar pek küçük idin, ben de ihtiyar değil genç idim. 12. O vakit öğretmenimiz idiniz. 13. Büyük kardeşiniz güzel bir şey idi (güzel idi). 14. Senin çantan yok mu? — İki gün önce aldım, ondan evvel çantam yok idi. 15. Bu takvim değil resimli gazete idi.

3.    Замените форму настоящего времени (краткой) формой прошед­
шего времени и переведите на русский язык предложения:

1. Köylü müsünüz? — Hayır, köylü değilim. 2. Biz de memuruz. 3. Öğretmen değil misiniz? 4. Bütün bunlar yalandır. 5. Onlar talebe değildirler. 6. O masanın boyu iki metredir.

7. Arkadaşların kütüphanede midirler? — Onlar okuma
salonundadırlar. 8. Hiç dostunuz yok mudur? —Çok iyi bir
dostum vardır. 9. Sokağınız dar mıdır? — Hayır, caddemiz
geniştir. 10. Nöbetçi siz misiniz?

4.    Выделенные слова замените синонимами и переведите на рус­
ский язык следующие предложения:

1. Dün arkadaşım rahatsızdı. Bugün uğradım, hastayı İyi buldum. 2. Saçları san, gözleri karaydı. 3. O söz de «mektep» sözü değil galiba «mektup» kelimesiydi. 4. Senin öğretmenin miydi? 5. 1953 yılıydı. 6. Evet, derslerden evveldi. 7. Şu bay üç sene önce lisemizin müdürüydü. 8. O ne güzel fotoğraftı!

5.     Şu birkaç cümleyi Rusça'dan Türkçe'ye tercüme ediniz:

1. Он сам был чиновник, а она —дочь военного. 2. Разве там не было господина Рюштю? 3. Вчера мы были в го-родском музее. 4. Разве ваш товарищ был солдатом? 5. Его отец был крестьянином, был солдатом, а после 1925 года стал рабочим. 6. Где вы были в три часа дня? 7. Я был директором лицея, а он — заведующим начальной школой.

8. Это мы понимаем. Мы тоже были учащимися. 9. В руке

у него была толстая книга. 10. В комнате было темно и холодно.


ПОСЛЕЛОГИ KADAR, DEK И GİBİ

Послелог kadar используется для образования синтакси­ческой конструкции «степени равенства».

Степень равенства передается косвенным дополнением — именем в нулевой падежной форме с последующим пос­лелогом kadar «столь же, так же (... как)». Порядок слов обычный.

ПРИМЕРЫ: Bu çocuk sizin oğlunuz kadar çalışkandır.

Этот ребенок столь же старателен, как ваш сын. Sen onun kadar' büyüksün.

— Ты такой же большой, как он. Sen onun kadar büyük değilsin.

- Ты не такой большой, как он. Bu öğrenci sizin kadar iyi okumuyor.

— Этот студент учится не так хорошо, как вы.

Послелог kadar управляя нулевой падежной формой, употребляется еще в следующих случаях:

1. в сочетании с отдельными именами может соответ­
ствовать русскому предлогу «с» (в сравнительном значе­
нии).

ПРИМЕРЫ О bina yüksek mi? — Высокое то здание? Dağ kadar. — С гору. Senin kadar boyu var. —У него рост с тебя.

2. в сочетании с именами, обозначающими какую-либо
единицу измерения (yıl, ay, gün, saat, metre, kilogram, ton
и т. п. ), с предшествующим числительным, указывает на
приблизительный характер измерения и соответствует рус­
ским предлогам «до» или «около» («до двух месяцев», «око­
ло трех километров» и т п. ).

ПРИМЕРЫ: Üç hafta kadar çalıştık.

- Мы работали  около трех недель.

1 Все послелоги, управляющие нулевой падежной формой существитель­ных, требуют родительного падежа личных и указательных местоимений.


Boyu  iki    metre kadardır  (İki   metre   kadar boyu var).

- У него рост до (около) двух метров. İki saat kadar sonra gitti.

— Приблизительно через два часа он ушел.

Послелог   kadar  может также управлять   дательным падежом. В этом случае он имеет синонимы — послелоги dek и değin. Послелоги dek, değin, kadar указывают на конечный пункт в пространстве или во времени и соот­ветствуют русскому предлогу «до».

ПРИМЕРЫ: Okula dek (kadar) yaya gitti.

—  До института он шел пешком.
Saat dokuza değin (kadar) çalıştım.

- Я работал до девяти часов, şimdiye (o zamana) dek (kadar)

—  до настоящего (того) времени
bugüne dek (bugünecek)1

—  до сегодняшнего дня

Послелог gibi управляет нулевой надежной формой имен существительных. Он имеет следующие оттенки зна­чений:

1. Как и kadar, послелог gibi указывает на сходство двух предметов, обладающих каким-то общим качеством, свой­ством. Но, в отличие от kadar, послелог gibi не передает количественного оттенка, т. е. не обозначает степени это- го сходства. По-русски передается союзным словом «как».

ПРИМЕРЫ: Babası gibi çalışkandır.

- Он, как и его отец, трудолюбив. (Ср.: Babası kadar çalışkan.

— Он трудолюбив так же (столь же), как его отец). О da senin gibi genç(tir).

—  Он, как и ты, молод.
(Далее возможна степень неравенства:

О senden genç. —Он моложе тебя).

1 Диалектная форма.


2. В глагольных предложениях послелог gibi обозначает
уподобление или косвенное сравнение и переводится союз­
ными словами «как» и «словно».

ПРИМЕРЫ: Benim gibi yapınız. —Делайте, как я. Çocuk gibi koşuyor.

— Он бегает, словно (как) ребенок. Evi gibi yatağa girdi.

— Он лег в постель, словно был у себя дома (букв. словно это его дом).

3. Послелог gibi используется также при перечислении.
В этом случае он переводится на русский язык оборотами
типа «такой (такие)... как».

ПРИМЕР: Ankara, İzmir, İstanbul gibi(büyük) kentlerde...

— В таких (больших) городах, как Анкара, Измир,

Стамбул1.

УПРАЖНЕНИЯ

6. Проанализируйте и переведите на русский язык следующие пред­ложения:

1. О, yazıyı sizin kadar İyi çevirdi. 2. Bu kız babası kadar anıktır. 3. Odam şu oda kadar büyük değildi. 4. Siz ahbabınız kadar iyi çalışmıyorsunuz. 5. odası ambar kadar (ambar gibi) karanlıktı. 6. 33 numaralı tramvayla ta Yedikuleye dek gitti. 7. Neden bizim gibi yazmıyorsunuz? 8. Koridorda on kadar delikanlı duruyor. 9. Kardeşi altı sene kadar okula devam etti. 10. Sen de kardeşin gibi hiç bir zaman yalan söyleme. 11. Tâ geceye kadar konuştuk. 12. Moskova, Bakû, Kiyef gibi büyük kentleri haritada bulmak güç değildir. 13. Siz çok çalışkansınız, fakat biz de sizin gibiyiz. 14. O zamana kadar kitap filân okumadım. 15. Şimdiye dek (şimdiyecek) bu işte tecrübesi yoktu.

1 Обратите внимание на то, что слово «такие» («таких») в подобных кон­текстах не переводится на турецкий язык каким-то отдельным словом (gibi = = такие... как).


7.     Исходя из контекста, замените многоточия нужной падежной фор-  
мой или нужным послелогом:

l. Sen ablan... görgülü değilsin. 2. Neden ben... gibi yapmıyorsunuz? 3. Gece... kadar derse çalıştım. 4. Tâ nehre ... yaya gittik. 5. Sokağımız bu cadde... kadar işlek değildi, 6. Sen de şu oğlan... yalan söylüyorsun. 7. Ahbabın... meraklı ol. 8. Yönetmenimiz şu profesör... ünlü bir bilim adamı değildir.

9.         Saat altıya... okulda kaldı. 10. Oğlumun boyu siz... kadar
değil, şu delikanlı... kadardır. 11. Son ay içinde tiyatro, müze,
sinema... yerlere gitmedim. 12. Yol uzun değil, bir kilometre...

8.     Переведите на турецкий язык следующие предложения:

1. Мой брат так же молод, как и вы. 2. Вы перевели это предложение не так хорошо, как он. 3. Он учится так же хорошо, как этот молодой человек. 4. До восьми часов я читал книгу. 5. Почему вы не делаете, как он? 6. Я шел пешком до улицы Орду. 7. Они учились около четырех лет. 8. Он, как и вы, не очень старателен. 9. Разве есть театры в таких небольших городах, как Мугла, Бодрум, Айдын?

10.   Он не так молод, как ты. 11. Он, как и мы, пожилой
человек. 12. Посреди площади стоит здание с гору. 13. У
него рост с меня. 14. Где вы были до сегодняшнего дня?

9.   Устно переведите на турецкий язык следующие словосочетания:
еще толще?; нет уже; с это окно?; гораздо больше?; гораздо
больше; моложе на пять лет; выше той горы?; нет, немного
ниже; до самого моста; как и город Ван; так же (столь же),
как и такие газеты, как «Улус», «Акшам», «Джумхурийет»;
около двадцати пяти метров; до настоящего времени; лег­
кий, как это; до самого вечера; оживленный, как этот про­
спект; с это здание.

ПОВЕЛИТЕЛЬНО-ЖЕЛАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ (istek-buyurum   kipi)

Этим термином объединяются формы повелительного

наклонения (3-е лицо ед. и мн. ч. ) и близкие им по значе-


нию формы желательного наклонения (1-е лицо ед. и мн. ч. ), когорое в русском языке отсутствует.

Формы 3-го лица единственного и множественного чисел повелительного наклонения обозначают косвенное повеление, a также совет, рекомендацию, что по-русски передается с помощью слова «пусть» в сочетании с глаго­лом в будущем или настоящем времени («пусть он подож­дет», «пусть они не унывают»).

Форма 3-го лица единственного числа образуется пу­тем присоединения к основе глагола (положительной или отрицательной) ударного аффикса -sın (-sin, -sun, —sün)'.

ПРИМЕРЫ: о alsın — пусть он возьмет (берет) (о) almasın — пусть он не берет Kardeşime söyle, beni beklesin. — Скажи моему брату, пусть он подождет меня.

Форма 3-го лица множественного числа образуется путем присоединения к аффиксу -sın показателя множе­ственного числа, на который переносится ударение.

ПРИМЕРЫ; onlar alsınlar — пусть они возьмут (берут) (onlar) almasınlar— пусть они не берут Yedikuleye varmak kolay. 33 numaralı tramvaya binsinler.

— До Едикуле добраться легко; пусть сядут

на трамвай №33.

Формы 3-го липа повелительного наклонения могут при­соединять к себе вопросительную частицу (-sın mı?, -sınlar mı?). Вопрос в этой форме может быть задан лицу, от которого ждут повеления или рекомендации.

ПРИМЕРЫ: (о) alsın mı?—Пусть он возьмет?

или: (прикажете) ему взять? (onlar) gelmesinler mi? — им не приезжать? («пусть, они не приезжают?»)

1 Не путать с безударным аффиксом (сказуемости) 2-го лица, который присоединяется к основе времени (но не к основе глагола), пример alıyorsun «ты берешь», но: alsın «пусть он возьмет».


Arkadaşım girsin mi yoksa biraz beklesin mi?

- Моему товарищу войти или немного подождать?

Вопросительная частица может присоединяться не не­посредственно к сказуемому (т. е. форме повелительного наклонения), а к какому-либо другому члену предложения.

ПРИМЕР: Çocuk mu girsin babası mı?

- Ребенку пойти или его отцу?

Форма 1-го лица единственного числа желательного наклонения обозначает решение совершить какое-либо дей­ствие, что по-русски передается либо с помощью частицы «-ка» («возьму-ка»), либо просто формой будущего времени с усиленной интонацией («возьму!»).

Форма 1-го лица единственного числа образуется путем присоединения к основе глагола (положительной или от­рицательной) сложного аффикса -(y)ayım, -(y)eyim. Ударе­ние чаще падает на предпоследний слог, реже — на после­дний.

ПРИМЕРЫ: (ben) al + ayım = alayım

-    возьму-ка (я), возьму
bekle + yeyim = bekleyeyim

-    подожду-ка, подожду
Akşama daha üç saat var. Sinemaya gideyim.

- До вечера еще три часа. Пойду в кино.

К форме-ayım (-eyim) (или к какому-либо другому чле­ну предложения) может быть присоединена вопроситель­ная частица mı. Конструкция -ayım mı? по общему значе­нию близка конструкции -sın mı?, -sınlar mı?

ПРИМЕР: (Ben) gideyim mi? —(Прикажете) мне идти?

Отрицательная форма (-mayayım) может выражать кате­горическое требование.

ПРИМЕР: Bunu bir daha görmeyeyim!

- Чтобы я больше не видел этого!


Форма 1-го лица множественного числа желатель­ного наклонения обозначает призыв к действию, что по-русски передастся словом «давай(те)» в сочетании с фор­мой будущего времени («давайте возьмем») или просто фор­мой будущего времени, которая часто выступает как форма повелительного наклонения («ну, пойдем»).

Форма 1-го лица множественного числа образуется пу­тем присоединения к основе глагола сложного аффикса с колеблющимся ударением -(y)alım (-(y)elim).

ПРИМЕРЫ: al + alım = alalım — давайте возьмем, возьмем alma + yalım = almayalım

давайте не брать, не будем брать Şu adamı da dinleyelim. Çok iyi konuşur.

- Послушаем и этого человека. Он очень хорошо говорит.

Примечание. Глагол bakmak «смотреть» в форме bakalım часто выступает в функции побудительной частицы со значением «ну-ка» и т. п.. например: söyle bakalım «а ну-ка, скажи», dur bakalım «постой-ка!»

Форма 1-го лица множественного числа в сочетании с частицей mi (-alım mı?) переводится на русский язык дво­яко—в зависимости от того, задастся ли вопрос сторон­нему лицу или группе лиц, в состав которой входит и сам говорящий.

ПРИМЕРЫ: alalım mı?— 1) нам взять? 2) возьмем? Biz yazalım mı, öğretmenim?

- Господин преподаватель, нам писать? Yazalım mı ona? — Напишем ему?

Всем рассмотренным выше формам повелительного и желательного наклонения могут предшествовать вопроси­тельные слова (kim? ne? ne zaman? nasıl? nerede? и т. п. ). Комбинации этого типа мало отличаются от сочетания тех же форм с частицей mı (mi): они используются в тех случа­ях, когда говорящий задает собеседнику (а иногда и самому


 

себе) вопрос, ожидая от него распоряжения или совета. В переводе на русский язык обычно используется инфини­тив в сочетании с вопросительными словами, причем ло­гическое подлежащее выражается именем или местоиме- нием в дательном падеже.

ПРИМЕРЫ: (Onlar) Ne zaman gelsinler?

- Когда им (прикажете) прийти? Ondan ne isteyelim?

- Чего нам от него потребовать? Bunu kime söyleyeyim?

— Кому мне об этом сказать? Кому я об этом скажу?

Nerede oturuyor bu memur? Nasıl yazalım ona? - Где живет этот чиновник? Как к нему писать?

УПРАЖНЕНИЯ

10.   Проанализируйте следующие предложения и переведите их на рус­
ский язык:

1. Hadi Kemal gidelim artık! 2. Kardeşinize söyleyin: bunu bir daha yapmasın! 3. «Bu sıcakta soğuk bir şey içeyim» dedim, lokantaya girdim. 4. Burada ne yapıyorsunuz, bakalım? — Derse çalışıyoruz. 5. Hava serin. Parka mı gidelim yoksa eve mi dönelim? 6. Ne duruyorsun (be)! Binelim otobüse. 7. Herkes eline kalem alsın. Dikte yazalım. 8. Bugün beraber çay içelim, Selim. —Pek güzel. Durun çayları getireyim. 9. Şu çocuklar eve dönsünler, bir daha da çıkmasınlar. 10. Adamı rahatsız etmeyelim, çok işi var.

11. Bugün nerede kahvaltı edelim? Burada mı yoksa?

12. Kardeşime mektup yazdım. -Okuyayım mı? 13. Yazı pek
güç. Kim tercüme etsin? — Beraber çevirelim. 14. Gürültü
çıkarmayalım, sakın uyanmasın. 15. Adama nasıl yardım
gösterelim? Yoksa bu akşam biraz dinlensin mi? 16. Seni
burada bir daha görmeyeyim!


11. В следующих предложениях вопросительную частицу замените необходимым по смыслу вопросительным словом:

(Образец: Sinemaya mı gitsin? — Nereye gitsin?)

1. Çocuklar burada mı kalsınlar? 2. Kahve mi içelim, anne? 3. Ne o? Şu oğlanla mı çalışayım? 4. İşe hemen şimdi mi (şimdiden mi) başlasınlar? 5. Fabrikaya metroyla mı gideyim otobüsle mi? 6. Halamızdan para mı dileyelim yoksa? 7. Atelyeyi şu genç mühendis mi yönetsin? 8. Hikâyeyi şu çocuklara mı okuyalım yoksa?

12. Переведите на турецкий язык следующие предложения:

1. После еды посплю-ка с полчаса. 2. А ну-ка выходи! 3. Он тоже пусть идет, отдохнет в нашем саду. 4. Ну как, по­едем? — Вы поезжайте, а я останусь, пообедаю. 5. Вы этим делом не занимайтесь. Пусть ваши ученики займутся. 6. Пойдем, займемся гимнастикой. 7. Сударь, кому передать это письмо? 8. Нам подождать вас или идти? 9. Где его ждать: здесь или у входа? 10. Махмуду (прикажете) отве­чать или мне? 11. Пусть они там не разговаривают: в со­седней комнате экзамен. 12. Куда положить книги — на стол или в шкаф? 13. Вы готовы, голубчик?—Да, готов. Начинать? 14. Вы, конечно, все это знаете, не так ли? Как (откуда) мне знать? Я не здешний. К тому же тогда мне было пять лет. 15. Чтобы я с вами больше об этом не го­ворил!

СЛОВАРЬ


1.    takvim — календарь

2.    metre — метр

3.    kilometre — километр

4.    kilogram (kilo) — килограмм

5.    ton—тонна

6.    nöbetçi — дежурный

7.  fotoğrafфотокарточка)

8.  içmek — пить9. atelye (atölye) — 1) ателье; ма­стерская; 2) цех

10.mühendis инженер;
yüksek m. — дипломирован­
ный инженер

11.   yönetim (idare) — управление,

руководство

yönetmek (idare etmek) (с вин. ) управлять, руководить


12. neci — кто (по профессии)

13.     dağ — гора

14.     ölmek — умирать, умереть

15.     — до самого...

16. hazır дат. п. ) — готовый
h. bulunmak — быть готовым:

присутствовать, находиться

17. acı — 1) горький; болезненный

2) боль, горечь, огорчение
ne acıdır (ki)как жаль (что)

18.     dilemek— хотеть, желать

19.     basarı—-успех

b. göstermek — проявить успе-

хи

b. (lar) dilemek — желать успе­хов

b. lı— успешный, преуспеваю­щий 20. usta — мастер; умелец

21. çilingir — слесарь (быт. усл. )

22. refika — супруга, жена

23.     супруг(а); подобный, пара;

e.      dost — друзья-приятели

24.          karıl) жена; 2) женщина,

баба k. koca — супруги

25.          koca— 1) муж; 2) огромный;

3) великий; 4} старый;
k. karı — старуха

26. çıkarmak — !) выводить, вытас-

кивать; снимать (одежду); поднимать (наверх; шум); 2) выпускать; производить.

27.          gürültü — шум, гам

g. çıkarmak — производить

шум, шуметь g. lü — шумный

28. kocaman (muazzam) —огром-

ный, громадный

29. apartman— 1)квартира; 2) до­ходный дом

30. tifo — брюшной тиф


 

31.    yalnız — один; самостоятельно
yalnız — только; но

32.    sevmek — 1) любить; 2) ласкать

33. öz—-1) родной; настоящий;

2)суть; сам; özü=kendisi

34. üvey — неродной;
ü. ana — мачеха

35. ağa — богатый крестьянин
ağabey —старший брат

36.    evlenmek (с ile) — жениться

37. gelin — невеста; невестка

38. çünkü (cünki) — потому что

39. eğitim (terbiye) — воспитание
e. li (terbiyeli) — воспитанный
eğitmek (terbiye etmek) — вос­
питать

40.          henüz— 1) пока — что (не), еще

не; 2)только — что

41. zade (в сложн. словах) дитя

42. birader(=kardeş) —брат
b. zade — племянник (-ца)

43. bekâr — холостой

44. dikkat — внимание

d. etmek (с дат. п. ) обра­тить внимание, быть вни­мательным;

d. li — внимательный

45. fakir — бедный

46. zengin — богатый (тж. перен. )

47. teyze — тетя (по матери)

48. hala — тетя (по отцу)

49. dayı — дядя (по матери)

50. amca — дядя (по отцу)

51. köy — деревня

52. tuhaf— странный; странно

(bu) tuhafına gidiyor — это кажется ему странным

53. yaşamak—жить; существовать;

(с вин. п. ) провести (время)

54. çiftçi — земледелец; пахарь

55. halk — народ; люди


ev halkı — домочадцы

56.    memleket— 1) ülke, 2) край

57.    niçin? -- почему?

58. kasaba — городок: поселок

59. akraba — родственник(и)

60.  güneş — солнце

61.    türlü — различный;

türlü t. — самые различные; bir türlü (с отриц. ) — никак,

никоим образом; başka t. — по-другому

62.    teknik — техника

63.    doğmak — родиться, восходить

64. sorun (mesele) — вопрос, про-

блема

65. satmak—продать (тж. пе-

рен. )

66.    satın almak купить

67.    vitrin — витрина


 

68. bile даже

69. bol — обильный, обильно
b. bol — обильно

70. modern — современный
71. belki —может быть, возможно

72.makine (makina) — машина; авто

73.doktor — врач, доктор

74.   vallahi — ей-богу! честное слово!

75.aferin — браво! молодец!

76.          hikâye (öykü) — рассказ; по-

вествование uzun h. — повесть

77.  teyp — магнитофон

78.  video — видеомагнитофон

79.  polis  — полиция (милиция);

полицейский

80.          atmak— l) бросать; стрелять;

2) привирать, сочинять


Производные слова

1.     evli — женатый, замужняя

2.     demiryol, demiryolu железная дорога

3.  hasta olmak — заболеть

4.     bildiri — сообщение

Дополнительные значения (ранее введенных слов)

1.                olmak— появиться

çocuğu oldu — у него родился сын

2.                hiç — разве (оттенок сомнения)

Türkiye'ye gittiniz mi hiç? — Вы разве бывали в Турции?

3.  pek(с отриц. формой) не слишком

4.     уа(с восклицательной интонацией) ведь

dedim ya! — я же сказал!


Устойчивые словосочетания, идиомы

1. vaktiyle в свое время

2. vaktinde своевременно

3. о zaman (zamanında) в то время, тогда

4. (25) yaşına girdi. Ему исполнилось (25) лет.

5. ne kadar? Сколько? (приблизительно); насколько?

ne kadar (da).... ! Насколько.... ! До чего... ! Как... !

6. bu kadar mı? И только-то?

7. о kadar настолько, так

8. ne gibi? Какой, какого рода?

9. bu gibi подобный, такой, такого рода

10. anneanne, büyükanne бабушка (по матери)

11.     büyükbaba дедушка

12.     en çok более всего
13. başüstüne Есть! Слушаюсь!

14. ne bileyim (ben)? Откуда мне знать? 15. önceki (evvelki) gün позавчера

Примечания:

1.      В настоящее время для обозначения любого из супругов (муж,
жена) чаще всего используется слово eş. Слово refika (или harem) «суп­
руга», как арабское по происхождению, постепенно отмирает, a karı
«жена» употребляется только в обиходном языке.

2.      Многочисленные наименования родственников и свойственников
используются в турецком обиходном языке и как формы обращения к
посторонним лицам. Так, равных или младших по возрасту называют
kardeş(im) «брат(ок)», более старших — уважительно, abla «сестрина»
или ağabey (в произношении часто— âbi) «братец»; дети называют
женщин среднего и пожилого возраста teyze (или teyze hanım) «те­
тенька», мужчин — amca (или amca bey) «дяденька». Слово dayı обычно
служит формой обращения к крестьянам.

Объединением имен со значениями «тетя», «дядя» со словами zade, oğul и kız образуются словосочетания «двоюродный брат», «двоюрод­ная сестра» (teyze zade /teyzezade/, teyze oğlu, teyze kızı, dayızade, dayı oğlu и т. п. ). Необходимый по смыслу аффикс принадлежности может присоединяться или в конце словосочетания (сложного слова) (teyzezadem, teyzeoğlum — мой двоюродный брат (сын тетки со сто­роны матери)) и т. п. или после его первого компонента (teyzemzade, teyzemoğlu).

3.   В образовании придаточных причины нет никаких заслуживаю­
щих внимания особенностей, если не считать того, что персидский по


происхождению союз çünkü обычно открывает собой новое предложе­ние и пишется с большой буквы (Okula gelmedi. Çünkü hastadır. — Он не пришел в школу, потому что болен). Впрочем, придаточные предложения этого типа мало характерны для строя турецкого языка.

4.    Слово bile «даже» (в отличие от hattâ) является энклитикой: ста­
вится всегда после того слова, к которому относится, и не несет ударе­
ния, например: Ben bunu bilmiyorum, hattâ babam bile bilmiyor. -
Я этого не знаю, и даже мой отец не знает.

5.    Слово halk в зависимости от контекста переводится по-разному:
tiyatro halkı — зрители, otobüs halkı — пассажиры, şehir halkı — го­
рожане.

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ АФФИКСЫ

Аффикс -cı/-çı4 присоединяясь к существительным, об­разует имена, обозначающие людей по их профессии, роду занятий (постоянному или временному), взглядам, привыч­кам и т. п.

ПРИМЕРЫ: neci? — человек какой профессии?, кто? işçi — рабочий; работник (iş — работа); yolcu — путешественник, путник (yol — путь); demirci — кузнец (demir — железо).

Имена на -сi изредка могут попадать в позицию опре­деления.

ПРИМЕР: sporcu bir genç —молодой спортсмен

(досл.: спортсмен — молодой человек).

Аффикс -daş(-taş), в отдельных словах — -deş(-teş), име­ет значение русских приставок «со-», «одно-» («однокласс­ник», «спутник» и т. п. ).

ПРИМЕРЫ: sınıftaş — одноклассник, однокурсник;

yaştaş — сверстник, ровесник, однолеток; yoldaş (или yol arkadaşı)—спутник.

Суффикс -(h)ane, восходящий к персидскому hane «дом», образует несколько существительных с соответствующими значениями.


ПРИМЕРЫ: kütüphane -— библиотека, «дом книги»; hasta(ha)ne — больница; dersane аудитория.

УПРАЖНЕНИЯ

13.    Определите значения следующих слов, образованных посредством
аффиксов
-cı, -daş и суффикса -(h)ane:

gazeteci, kapıcı, duvarcı, kitapçı, odacı, saatçi, solcu, sağcı, fabrikacı, gözcü, arabacı, mektepçi, dilci, dükkâncı, elektrikçi, gramerci, havacı, idareci, lokantacı, otelci, pazarcı, romancı, tiyatrocu, tıraşçı, işteş, demirhane, yemekhane, sözcü, ayakçı, camcı.

14.   (На закрепление ключевых слов 8-го урока):

(до № 19)

1. Yönetim işi çok zor, sen buna hazır değilsin. 2. Babanız neci? — Vaktiyle mektepçiydi, şimdi çalışmıyor. 3. Neden zamanında (vaktinde) gelmiyorsunuz? 4. Atelyemizi şu yüksek mühendis yönetiyor (idare ediyor). 5. Bu toplantıda ben hazır bulunmadım. 6. O zaman kaç yasindeydiniz? 7. Sınavda basan göstermedi. Şimdi acı acı anlatıyor. 8. Ты здешний? -Нет, я измирец. 9. Мы готовы к уроку. 10. Сегодня цехом руководит дежурный инженер.

(до № 39)

l. Bu masanın bir eşi bizde de var. Eşimin masası... 2. Bay Ömer ve eşi. 3. Eşe dosta her şeyi anlattı. 4. Gürültü çıkarmayın, çocuklar. Efendinin refikası uyuyor. 5. Şu gürültücü adamı salondan çıkarın. 6. Fabrikanız ne mal çıkarıyor? 7. Cebinden bir fotoğraf çıkardı. 8. Ne kadar da koca (muazzam, kocaman) apartman! 9. Ne kadar yazı yazdınız? Bu kadar mı? 10. Kadın üvey kızını o kadar seviyor, o kadar seviyor(ki... ). 11. Gel çocuğum, seni biraz seveyim. 12. Şu kocaman şehirde yalnız kaldı. 13. И только-


то? Мало. 14. Не снимайте пальто, здесь холодно. 15. Ве­ликий Синан (знаменитый турецкий архитектор). 16. Невест

ка у нас хорошая, только ленива, работать не любит; потому что родная мать ее не воспитала. 17. Этот человек тебе не пара (не твоя пара). 18. Он любит только сам себя. 19. Воспитанный юноша!

(до № 57)

1. Henüz gelmedi. 2. Henüz geldi. 3. Biraderzadem çok terbiyeli bir delikanlı. 4. Böyle şeyler büyük annemin (anneannemin) tuhafına gidiyor. 5. Babaannemin evinde güzel saatler yaşadık. 6. Ne halazadem var, ne de amcaoğlum (amcamoğlu). Öz amcam yok (ki)! 7. Şu dayıya dikkat edin. Buralı değil galiba. 8. Семья моего дяди (по матери) живет очень хорошо. 9. Такого рода вопросов ему не задавайте. 10. Она пока что не замужем (холостая). 11. Пусть все это не покажется вам странным: мой двоюродный брат (сын тети по матери) — очень бедный землевладелец. 12. Разве ваша бабушка (по отцу) когда-нибудь выезжала из своей деревни (из своих краев)? 13. И это народ!

1. Meselenin (sorunun) özünü anladın mı? — Bir türlü anlamıyorum. 2. Ne gibi akrabam? O kadar çok akrabam var (ki)! 3. Dedim ya, bu işi başka türlü yapmak gerek. 4. Amcamkızı hasta oldu. — Nesi var? —Doktor bile bilmiyor. 5. Bak, ne güzel tablo! Zengin renkler, bol bol güneş ... — Doğru, güzel. Yalnız (ancak) pek de modern değil. -Gene de satınalmak istiyorum. 6. Çabuk hastaneye gidelim. Biraderzademin bir çocuğu doğdu. — Aferin! Benim biraderimin de dün bir oğlu dünyaya geldi. 7. Воl parası oldu. Şimdi bir oto bir de teyp (video) almak (satın almak) istiyor. Ancak bu kasabada kimse satmıyor. —Dinleme, atıyor! 9. Солнце еще не взошло. 10. Возможно, это его родст­венник. 11. Вопрос сложный. Даже мой старший брат ни­как не понимает. 12. Эту повесть я пока не читал.


ТЕКСТ AHMET   USTANIN   AİLESİ

Bizim Ahmet usta görgülü bir çilingir. Ahmet usta ve refikası Ayşe hanım Üsküdarın gürültülü bir sokağında iki odalı bir apartmanda oturuyorlar. Daireleri kocaman binanın yanında, küçük bir evin ikinci katındadır.

Bu ailenin evvelâ dokuz çocuğu vardı fakat ne acıdır üçü tifodan Öldü ve şimdi yalnız altısı kaldı. Dördü erkek ikisi kızdır. Oğullarının adları Metin, Çetin, Ziya ve Kaya'dır. Kızlarının isimleri Kübra ve İffet'tir. En büyükleri Metin, en küçükleri ise İffet'tir. Bütün çocuklar öz ana babalarını çok seviyorlar.

Ahmet usta o kadar ihtiyar değil, bu yıl 52 yaşına girdi. Karısı Ayşe hanım kacasından daha genç, 43 yaşındadır.

Kübra Ziya'dan büyüktür, onun ablasıdır. O, büyük ağabeyi Metinden 4 yaş küçük, fakat Ziya'dan 3 yaş ve Kaya'dan 6 yaş büyüktür. Ağabeyleri Metin 23 yaşındadır. Bundan iki yıl evvel komşusunun kızı Selime ile evlendi. Anası Ayşe hanım gelininden pek memnun, çünkü o çok eğitimli (terbiyeli), çalışkan ve ciddi bir kızdır.

Çetin 21 yaşındadır. O henüz evli değil, bekârdır. Bu iki birader, babalan Ahmet usta gibi çilingirdirler fakat Çetin ağabeyi Metin kadar dikkatli, görgülü ve başarılı değildir.

Kübra, 19 yaşında kara gözlü siyah saçlı ve orta boylu bir kızdır. Yalnız bu yıl babasının evine döndü. 6 yıl kadar Koyuncu adlı bir köyde oturdu. Bu köyde Kübranın çok akrabası var: ihtiyar büyük annesi (anneannesi), dayısı Orhan, üç dayızadesi filân. Fakat Kübra hep fakir teyzesi Fatma'nın yanında kaldı. Çünkü teyzesinin öz çocuğu yok. Kubra'yı gözü gibi seviyor kadın.

Ziya 16 yaşında bir delikanlı, büyük ağabeyleri kadar çalışkan bir oğlandır. Bu sene o bir teknik okuluna devanı etmeğe başladı. Ev halkı Ziya'yı çok seviyor, ona basarılar dileyor.

Kaya 13 yaşındadır. Erkek kardeşlerin en küçüğüdür. O da ablası Kübra gibi Mehmetli köyünde amcasının evinde 4 sene


kadar oturdu ve köyü şehirden daha çok seviyor. Bir şey onun tuhafına gidiyor. Acaba niçin insanların çoğu köylerde değil, hatta kasabalarda da değil, ülkenin büyük kentlerinde yaşamak istiyorlar. Ancak amcası Kerem bu insanlardan değil. O tam halktan adamdır ve 55 yıl içinde bir defa olsun kendi memleketinden, kendi köyünden bir yere çıkmadı, yirmi kilometre uzakta(ki) demiryolunu bile görmedi. Kaya da onun gibi çiftçi olmak istiyor.

Küçük iffet 1994 de doğdu ve henüz 6 yaşındadır. O daha okula gitmiyor. Kübra özü ona evde ders veriyor amma, İffet biraz tembel bir kızdır, okumayı sevmiyor ablasını dikkatla dinlemiyor.

ДИАЛОГИ BİR   KONUŞMA

Birinci mühendis: Dilmaçımız gene yerinde değil! Kaç defa söyledim ona. Geç kalmayın, birader, dedim. İş günümüz zamanında, tam saat dokuzda başlasın. Hiç oralı değil. Gidelim artık. Daha ne kadar beklemek gerek?

İkinci mühendis: Nereye öyle acele ediyorsunuz, beyefendim? Demin, daha doğrusu bundan bir saat kadar önce o buradan otomobille geçti. Galiba bir işi var. İşte (kendisi) geliyor.

Birinci mühendis (tercümana): Neredeydiniz beyefendim? Niçin öyle geç geliyorsunuz? Acaba ne gibi işleriniz vardı da buraya uğramıyorsunuz?

Tercüman: Karım çok rahatsız, efendim. Erken saatte (cankurtaran arabasıyle) karımı hastahaneye götürdüm filân. Bu iş en az yarım saatimi aldı. Beni çok mu beklediniz?

Birinci m.: Bakınız saata, onu geçiyor. Demek tam bir saat bekliyoruz sizi, hatta biraz çok.


Т.: Bu kadar çok mu?

Birinci m.: Ne bileyim ben? Onun kadar galiba.

T.: Anladık, beyim, anladık. Affedersiniz! Şimdi sizi nereye götüreyim? Söyleyin. Ödevimi yapmağa (yerine getirmeğe) hazırım.

İkinci m.: Bugün kitap mağazasına ve cam fabrikasına gitmek istiyoruz.

T.: Başüstüne efendim. Bu güç sorun değil ya! Bundan kolay ne var. Önce mağazaya mı yoksa fabrikaya mı gidelim?

İkinci m.: İlk önce mağazaya gidelim de (oradan) birkaç kitap satın alalım. Önceki gün öğleden sonra oraya türlü türlü kitaplar geldi. Gözümle gördüm. O semtteydim. Mağaza zengin, vitrinlerinde kitaplar bol. Fakat bana bir kitap bile satmadılar.

T.: Niçin (nasıl) satmadılar? Saat kaçta gittiniz? İkinci m.: Akşam saat 6-da. Fakat mağaza kapalıydı.

T.: Ha, anladım! önceki gün cumartesiydi, değil mi? Cumartesi günleri bizde bütün mağazalar saat altıda artık kapalı. Elbette bazı nöbetçi mağazalar yok değil. Yalnız adreslerini bilmek gerek. Hem de bu gibi yerlere biraz daha erken gitmek lâzım.

Birinci m.: Bense evvelki gün erken saatlerde bir işyerindeydim.

İkinci m.: Ne fabrikası o? Ne çıkarıyor? Yalnız mı gittiniz?

Birinci m.: Türlü mal, makina, teyp, video çıkarıyor. Ama ne kadar büyük, ne kadar modern bir iş yeri! Atölyeleri meydan kadar geniş, hastane gibi temizdir. Neler yok orada! Vallahi, eşini (böylesini) bugüne kadar görmedim. Yönetmeni de çok görgülü. Fabrikasını çok güzel idare ediyor (yönetiyor).

İkinci m.: Aferin! Ben de o iş yerini görmek istiyorum. Bildirinize teşekkür ederim. Bana adresini bildirmeyi unutmayın.


УПРАЖНЕНИЯ

15.   Şu sorulara yanıt verin:

l. Kaç yılında doğdunuz? 2. O zaman babanız kaç yaşındaydı? 3. Ağabeyiniz (ablanız) kaç yaşındaydı? 4. Babanız necidir? O zaman neciydi? 5. Büyük babanız neci oldu? 6. Bir teyze (hala, dayı, amca) zadeniz var mı? Nerede okuyor (çalışıyor)? Neci olmak istiyor? 8. Çetin, ağabeyi (ablası) kadar görgülü eğitimli ve dikkatli bir genç mi? 9. Fatma teyze Kübrayı niçin gözü gibi seviyor? 10. Kaya kimin gibi çiftçi olmak istiyor? Neden? 11. Dilmaca ne oldu da iş yerine vaktinde gelmedi? Atmıyor mu dilmaç? 12. İkinci mühendis neden bir kitap bile satın almadı? (İkinci mühendise ... neden bir kitap bile satmadılar?) 13. Babaanneniz rai çevirmen oldu, anneanneniz mi? 14. En İyisi dilmaç mı çevirmen (mütercim) mi olalım? 15. Söyleyin, takvime baksınlar; dün kasımın kaçıydı?

16.   Исходя из вероятного смысла предложения, заполните пропуски
необходимыми словами и аффиксами:

1. Konya kenti İstanbul... büyük... 2. Ahmet Usta(nın) ailesinin

Koyuncu, Mehmetli... köylerde akraba....... idi. 3. İffet 1998

yılında.... 4. Fabrikasını o... iyi yönetmek bugün... kolay değildir. 5. Saat on iki... bekledim, fakat mağaza kapalı.... 6. Birkaç ay sonra Metin'in bir çocuğu doğsun da Ziya'nin bir birader.... 7. Dikkat eltim: çevirmen dün yerinde yok..., bugün de... İşimiz duruyor. Şimdi ne... ? 8. — Ben o yıllarda öğrenciydim. — Peki, ağabeyiniz... ? 9. Denizli, Muğla, Burdur ... kentlerde anacaddeler pek işlek ve gürültü... 10. Kaya, amcası... çiftçi olmak... 11. Metin, babası... tecrübeli çilingir ... istiyor. 12. Çetin, Metin... dikkatli....

17.   Переведите на турецкий язык следующий отрывок:

Слесарь Эшреф родился в 1973 году. Он был вторым (ре­бенком) мальчиком мастера Нихата. Через некоторое время


родилось еще трос детей, но один из них примерно через I полгода (шесть месяцев) умер. Сейчас в семье мастера Нихата и его супруги Йылдыз-ханым четверо детей, трое (из них) мальчики, одна — девочка. Macтep Нихат и его семья живут в маленьком доме на одной из оживленных, шумных улиц в Ускюдаре. Вместе с ними живет и бабушка Эшрефа (по линии отца), Наилс-ханым. В 1993 году ей было ровно шестьдесят лет, а сейчас исполнилось шестьдесят семь. Эшреф, как и его старший брат Неджип, холост. Неджип иногда ездит к своим родственникам в деревню Ускумрукёй. Его дядя (по отцу) был довольно богатым землевладельцем. Он умер около года тому назад. Неджип хочет жениться на своей двоюродной сестре Фатме. Как много в Стамбуле красивых женщин и девушек!  Но Фатъма и красивая, и очень трудолюбивая девушка. Жаль, Фатьма не здешняя, не стамбульчанка, и не хочет жить в го­роде. Неджип же не любит деревню. Он любит технику. Что теперь им делать?

У Эшрефа свои проблемы. Он почти каждый день заходит в дом мастера Ахмета. Там живет его бывший одноклассник и сверстник Четин. Они и поныне работают вместе, в мас- терской мастера Ахмета. Однако Четин не такой старатель- ный и способный слесарь, как Эшреф. Эшреф любит столько же своего друга Чстина, как и его сестру Кюбру. И даже, может быть, Кюбру несколько больше. Айше-ханым знает об этом и очень довольна. Одно кажется ей странным: Кюбра не очень- то глядит на Эшрефа, все ее внимание — на Неджипе...

18. Следующие словосочетания и предложения устно переведите на турецкий язык:

1. Шумный, как большой проспект. 2. До чего странный! 3. В  высшей степени современный. 4. И только-то? 5. Такого рода опыт. 6. Он никак не поймет. 7. Друзья-приятели. 8. Пусть приходит вовремя. 9. Не будем шуметь 10. Он даже и не слу- шает. И. Я только что пришел. 12. Я же сказал! 13. В свое время он был военным. 14. Сделаю по-другому. 15. Это ка­жется мне странным. 16. Мы к этому готовы. 17. Он был дип-ломированным инженером. 18. Его отчим был слесарем. 19. Пусть придет один. 20. Какого рода цех? 21. Об этом деле сообщи в полицию.

19.           Расскажите о своей семье или семье одного из ваших знакомых.

20.           Aşağıdaki atasözlerini Rusça'ya çevirin:

 

1. Anasına bak kızını al.

2.       Avcı avında yolcu yolunda gerek.

3.      Az olsun (uz) temiz olsun.

4.       Bir işin önüne bakma sonuna bak.

5.       Doğru söz acıdır.

6.       Ev alma komşu al.

7.       Geç olsun da güç olmasın.

8.       Gördün yemek daha ne demek.

9.       Ha Ali hoca ha hoca Ali.

 

10.    Hasta ol benim için, öleyim senin için.

11.  Her işin sonuna bak.

12.    Herkes evinde ağadır.

13.    Kendi işini kendi yap.

14.    Kızım sana söylüyorum, gelinim sen dinle.

15.    Önce yeyelim sonra deyelim.

Ashkim.ru